2023

Ayça Kınık. 2023.

Communicating User Research Findings Through Design Artifacts: The Case Of Shuttle Bus Drivers

Kullanıcı Araştırması Bulgularının Tasarım Süreci Çıktıları Yoluyla Aktarılması: Servis Otobüsü Sürücüleri Örneği

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Doğan Can Hatunoğlu. 2023.

Rethinking Digital Product Development and User Experience Practices in Industrial Design Education

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Dijital Ürün Geliştirme ve Kullanıcı Deneyimi Uygulamalarını Yeniden Düşünmek

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Kardelen Aysel. 2023.

Cross-Course Alignment for Skill Acquisition and Knowledge Transfer in Novice Industrial Design Students

Acemi Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Beceri Kazanımı ve Bilgi Aktarımı için Dersler Arası Destekleme

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Aslıhan Tokat. 2023.

Technology for Better Animal Care: Identifying the Dimensions for Increase Caretakers’ Awareness through Dog Activity Monitoring Systems

Hayvanlara Daha İyi Bakmak için Teknoloji: Köpek Aktivite Takip Sistemleri ile İnsan Farkındalığını Artırma Boyutlarının Belirlenmesi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Fatıma Betül Gürtekin. 2023.

Phenomenological Approach to Bodily Experiences: Camera Operating as Skilled Practice.

Bedensel Deneyimlere Fenomenolojik Yaklaşım: Beceri İçeren Bir Pratik Olarak Kamera Kullanımı

Supervisor: Fatma Korkut

Semih Danış. 2023.

Rigour and Relevance in User Experience Research: Investigating the Practices of UX Teams and Firms in Remote Research Context

Kullanıcı Deneyimi Araştırmasında Titizlik Ve Alakalılık: Kullanıcı Deneyimi Ekip ve Firma Pratiklerinin Uzaktan Araştırma Bağlamında İncelenmesi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Efe Alpay. 2023.

Sound Data as Design Material: A Multisensorial Transformation Process for Materializing Personally Meaningful Data  into Meaningful Artifacts

Tasarım Malzemesi Olarak Ses Verisi: Çoklu Duyusal Ve Etkileşimli Bir Dönüşüm Süreci İle Kişisel Olarak Anlamlı Verilerin Anlamlı Nesnelere Dönüştürülmesi

Supervisor: Çağla Doğan

2022

Milad Hajiamiri. 2022.

Recasting and Transmitting Creative Practices: A Practice Theory Approach

Yaratıcı Pratikleri Yeniden Yorumlama ve Aktarma: Bir Pratik Kuramı Yaklaşımı

Supervisor: Fatma Korkut

Itır Güngör Boncukçu. 2022.

Empowering Teamwork Experience and Skills in Industrial Design Studio Education through Collaborative Tools for Task Management and Shared Leadership

Görev Yönetimi ve Paylaşımlı Liderlik için İşbirliği Araçlarıyla Endüstriyel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Ekip Çalışması Deneyimi ve Becerilerini Güçlendirmek

Supervisor: Çağla Doğan

2021

İrem Dilek. 2021.

Exploring the Meaning in Platform-Based Design Work from the Perspective of Industrial Designers

Endüstriyel Tasarımcıların Gözünden Platforma Dayalı Tasarım İş Pratiğinde İşin Anlamlılığının İncelenmesi

Supervisor: Pınar Kaygan

Dilruba Oğur Aydın. 2021.

Designing for User Intentions (DUI): Supporting Early Design Phases for Promoting Behavior Change in Personal Care and Hygiene Practices for Water Effectiveness in Bathroom Environment

Kullanıcı Eğilimlerine Yönelik Tasarım: Banyo Ortamında Su Etkinliği için Kişisel Bakım ve Hijyen Pratiklerinde Davranış Değişikliğini Teşvik Etmek Amacıyla Erken Tasarım Aşamalarının Desteklenmesi

Supervisor: Çağla Doğan

Mehmet Erçin Okursoy. 2021.

Design Strategies for the Development of Home Use Medical Devices: A Study on CPAP Devices

Evde Kullanılan Tıbbi Cihazlar İçin Tasarım Stratejileri: CPAP Cihazları Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Başak Topal. 2021.

Mixed Reality Technologies for Enriching Presentations in Industrial Design Education

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Sunumların Zenginleştirilmesi İçin Karma Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Çiğdem Güneş. 2021.

Developing A Measurement Scale for Evaluating Perceived Affective Qualities in Flight Deck Design

Kokpit Tasarımında Algıya Dayalı Duygusal Niteliklerin Değerlendirilmesi İçin Bir Ölçek Önerisi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Emre Çağlar. 2021.

Designing (For) Story Worlds: Using Design Fiction and World Building in Design Education

Tasarım Eğitiminde Dünya Kurgulama ile Geleceği Keşfetmek: Eylem Araştırması ile Kuramsal Model Oluşturulması ve Kullanımı

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Ali Abdulrazaq Abbood Al Samarei. 2021.

Remote Social Touch: A Framework to Communicate Physical Interaction Across Long Distances

Uzaktan Sosyal Temas: Uzun Mesafeler Arasında Fiziksel Etkileşimi Iletebilmek Için Bir Çerçeve

Supervisor: Bahar Şener-Pedgley

Barış Derviş. 2021.

Construing Product Materials: Developing Senso-attitudinal Maps Through Repertory Grid Technique

Ürün Malzemelerini Çözümleme: Repertuar Çizelgesi Tekniği ile Duyu-Tutumsal Haritaların Geliştirilmesi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

2020

Alper Karadoğaner. 2020.

Exploring Augmented Reality Technology as a Design Representation Tool for Enhancing the Product Development Process in Industrial Design Education

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Ürün Geliştirme Sürecini Desteklemek İçin Tasarım Temsil Aracı Olarak Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Araştırılması

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Nur Nagihan Tuna Çengel. 2020.

An Ideation Method in Design for Iot: Creating Object Personas via Sensor Data

Nesnelerin İnterneti İçin Tasarımda Bir Fikir Geliştirme Yöntemi: Sensör Verisi ile Nesne Personaları Yaratmak

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Ümit Bayırlı. 2020.

The Fictionation Idea Generation Tool for Product Design Utilizing What-If Scenarios of Design Fiction: A Mixed Method Study

Ürün Tasarımı Eğitiminde Kurgusal Tasarımın Farzetme Senaryolarını Kullanan Fictionation Fikir Geliştirme Aracı: Bir Karma Yöntem Araştırması

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Ethem Hürsu Öke. 2020.

Designing for New Generation Electronic Musical Instruments: Strategies to Improve Interaction, User Experience and Live Performance

Yeni Nesil Elektronik Müzik Enstrümanları için Tasarım: Etkileşim, Kullanıcı Deneyimi ve Canlı Performansı Geliştirmeye Yönelik Stratejiler

Supervisor: Owain Pedgley

Co-Supervisor: Bahar Şener-Pedgley

Ahsen Öztürk. 2020.

Co-Developing Stem Activities Through Design Thinking Approach for 5th Graders

Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile Beşinci Sınıflar İçin Ortaklaşa Stem Etkinlikleri Geliştirme

Supervisor: Fatma Korkut

Gizem Hediye Eren. 2020.

Exploring Unfamiliar Problem Domains Through Online User-Generated Video Content and Role-Playing in Industrial Design Education

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kullanıcı Kaynaklı Video İçeriği ve Canlandırma ile Bildik Olmayan Problem Alanlarının Keşfedilmesi

Supervisor: Fatma Korkut

Hande Işık Tosun. 2020.

The Role Of Human Centered Designer in a Multinational Company Through Innovative Product Development for African BoP Communities

Afrikanın Düşük Gelirli Toplulukları İçin Yenilikçi Ürün Geliştirme Sürecinde Çokuluslu Bir Şirketteki İnsan-odaklı Tasarımcının Rolü

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

2019

Keziban Gülen Özdemir. 2019.

Factors Triggering Motivation for Design Collaborations

Tasarım İşbirliklerinde Motivasyonu Tetikleyen Faktörler

Supervisor: Pınar Kaygan

Selin Gürdere Akdur. 2019.

Socially Oriented Design Practices in Turkey: A Critical Analysis of Participation and Collaboration

Türkiye’deki Toplumsal Tasarım Uygulamaları: Katılım ve İşbirliğine Dair Eleştirel Bir Analiz

Supervisor: Harun Kaygan

Ezgi Ozan Avcı. 2019.

People’s Empowerment in Design Process Through Product Personalization for Sustainability

Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıların Tasarım Sürecinde Sürdürülebilirlik İçin Etkin Kılınması

Supervisor: Çağla Doğan

2018

Sedef Süner. 2018.

Elicitation, Prioritization, Observation: A Research Model to Inform the Early Design Phases with Child-Centred Perspectives

Tanımlama, Önceliklendirme, Gözlemleme: Erken Tasarım Aşamalarını Çocuk Odaklı Perspektiflerle Bilgilendiren Bir Araştırma Modeli

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

2017

Aslı Günay. 2017.

Conceptualization of Positive Pregnancy Experience with the Integration of Mobile Health Technologies

Mobil Sağlık Teknolojilerinin Entegrasyonu ile Olumlu Hamilelik Deneyiminin Kavramsallaştırılması

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Yekta Bakırlıoğlu. 2017. 

Open Design for Product / Part Longevity: Research through Co-designing with a focus on Small Kitchen Appliances

Ürün/Parça Ömrünün Uzatılması İçin Açık Tasarım: Küçük Mutfak Aletlerine Odaklanarak Birlikte Tasarım Yoluyla Araştırma

Supervisor: Çağla Doğan

Alkın Korkmaz. 2017. 

Design for Performability in Nylon Strung Acoustic Guitars

Naylon Telli Akustik Gitarlarda İcra Edilebilirlik İçin Tasarım

Supervisor: Owain Pedgley

Damla Özer. 2017.

An Inquiry on Sustainability and Consumption Through Single-Use Disposable Products

Tek Kullanımlık Kullan-at Ürünler Üzerinden Sürdürülebilirlik ve Tüketim İncelemesi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

2016

Mehtap Öztürk Şengül. 2016

Integrating 3D Physical and Digital Modeling into 3D Form Creation in Industrial Design Education

3 Boyutlu Fiziksel ve Dijital Modellemenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde 3 Boyutlu Form Yaratmaya Entegrasyonu

Supervisor: Gülay Hasdoğan

2015

Renk Dimli Oraklıbel. 2015. 

Product Commercials as Lifestyle Representations: A Study on White Goods and Automobile Commercials in Turkey Between 1980-2012

Hayat Tarzı Temsilleri Olarak Ürün Reklamları: Türkiye’de 1980-2012 Arasında Televizyonda Yayımlanan Beyaz Eşya ve Otomobil Reklamları Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Aykut Coşkun. 2015. 

Exploring and Communicating User Diversity to Inform the Design of Products Promoting Sustainable Behaviors

Çevreci Davranışları Teşvik Eden Ürünlerin Tasarımını Bilgilendirmek İçin Kullanıcı Çeşitliğinin İrdelenmesi ve Tasarımcılara Aktarılması

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Javad Khalaj. 2015. 

Investigating Discontinuities Between Intended and Realized Initial Product Impression

Semantik Devamsızlıklar: Tasarımcıların Ürün İfadelerini Kullanıcıların Ürün İzlenimlerine Karşı İncelenmesi

Supervisor: Owain Pedgley

2013

Senem Turhan. 2013. 

Experience Reflection Modelling (ERM) as a Generative Research Method with a Focus on Student Engagement in Product Design at Undergraduate Level

Lisans Düzeyinde Ürün Tasarımında Bir Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM) ve Öğrenci Katılımı

Supervisor: Çağla Doğan

Gülhis Zeynep Karapars. 2013. 

Modelling Long Term User Experience for Mobile Phones

Cep Telefonlarında Uzun Vadeli Kullanıcı Deneyiminin Modellenmesi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Barış Yazıcı. 2013.

The Role of In-House Automotive Designers in the Automotive Industry in Turkey

Türkiye’deki Otomotiv Endüstrisinde Çalışan Firma İçi Endüstriyel Tasarımcıların Rolü

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Armağan Kuru. 2013. 

Exploration of User Experience of Personal Informatics Systems

Kişisel Bilgi Sistemlerinin Kullanıcı Deneyiminin İncelenmesi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Gülşen Töre Yargın. 2013. 

Developing a Model for Effective Communication of User Research Findings to the Design Process

Kullanıcı Araştırmasının Tasarım Sürecine Etkili Bir Şekilde İletimine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Saadet Akbay Yenigül. 2013. 

Multi-Attitudinal Approaches of Colour Perception: An Exploratory Study on Construing Basic Colours by Repertory Grid Technique

Renk Algısının Çoklu Tutumsal Yaklaşımları: Repertuar Çizelgesi Tekniği ile On Bir Temel Rengin Yorumlanması

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Sultan Kaygın Sel. 2013. 

Industrial Design and the Mass Customization of Electronic Consumer Goods

Tüketici Elektroniği Ürünlerinde Endüstriyel Tasarım ve Kitlesel Özelleştirme

Supervisor: Owain Pedgley

2011

Aydın Öztoprak. 2011. 

A Method for Supporting Data Collection in User Research Studies at Domestic Environments

Ev Ortamlarında Kullanıcı Araştırmaları Veri Toplama Çalışmalarını Desteklemek İçin Bir Yöntem

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Gülçin Cankız Elibol. 2011.

Assessment of Novelty and Distinctive Character in Industrial Design Protection in Turkey

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi

Supervisor: Fatma Korkut

Co-Supervisor: Gülay Hasdoğan

Ali Emre Berkman. 2011. 

A Sampling Methodology for Usability Testing of Consumer Products Considering Individual Differences

Ürün Kullanılabilirliği Testlerinde Bireysel Farklılıklara Dayalı Bir Örneklemleme Yöntemi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ