2023

Denizhan Arda. 2023.

Investigation of Artificial Intelligence Tools in Design Process and Creativity

Tasarım Sürecinde ve Yaratıcılıkta Yapay Zeka Araçlarının İncelenmesi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Öykü Elif Şare. 2023.

Sustainable Design Considerations for Communty-Based Systems Enabling Reuse of Donated Second-Hand Clothing and Accessories

Bağışlanan İkinci El Giysi ve Aksesuarların Yeniden Kullanımını Sağlayan Toplum Temelli Sistemler için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri

Supervisor: Çağla Doğan

Nazlıcan Serenay Bayar. 2023.

Motivation and Professional Capabilities of Industrial Design Graduates for Roles in the User Experience Field

Endüstriyel Tasarım Mezunlarının Kullanıcı Deneyimi Alanındaki Rollere Yönelik Motivasyonu Ve Mesleki Yetenekleri

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Sümeyye Şimşekler. 2023.

The Effects of Service Design on Super App Brand Perception and User Experience

Super Uygulamalardaki Servis Tasarımının Kullanıcıların Marka Algısı ve Deneyimlerine Etkisi

Supervisor: Owain Pedgley

Ceren Usta. 2023.

Evaluation of a Home-Based Connected Product Ecosystem for Tracking Falls in Senior

İleri Yaş Bireylerin Düşme Takibine Yönelik Ev-Tabanlı Bağlantılı Ürün Ekosisteminin Değerlendirilmesi

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

İdil Aktaş. 2023.

Paw-Well Card Deck: A Toolkit For Caregivers to Support The Wellbeing Of Geriatric Dogs

Paw-Well Kart Destesi: Geriatrik Köpek İyi Oluşunu Desteklemek Amacıyla Bakım Verenlere Yönelik Bir Araç Seti

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Açelya Küçükkurt. 2023.

Running with Music: Analysing Experiences and Interactions of Runners with Digital and Tangible Interfaces

Müzikle Koşmak: Koşucuların Dijital ve Somut Arayüzlerle Deneyimlerinin ve Etkileşimlerinin Analizi

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Ayşegül Kaya. 2023.

Graduate Perspectives on University-Industry Collaboration Studio Projects: The Case of METU Department of Industrial Design

Mezunların Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Yürütülen Stüdyo Projelerine Bakışı: Odtü Endüstriyel Tasarım Bölümü Örneği

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Yaren Palamut. 2023.

Improving the Experience of Living with Cystic Fibrosis: A Study on the Design of Products and Services Used in Management of the Disease

Kistik Fibrozis ile Yaşama Deneyiminin İyileştirilmesi: Hastalığın Yönetiminde Kullanılan Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Abdullah Enes Coşkun. 2023.

Developing Guidelines for Designing a Design-Decision Support System to Enhance Requirement Identification in Helicopter Industry

Helikopter Endüstrisinde Gereksinim Belirlemek Amaçlı Bir Tasarım Karar Destek Sistemi Tasarlanmasi için Kılavuz Geliştirilmesi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Şerife Zeynep Özcan. 2023.

What is in a School Bag: Social Identity, School Bags and Social Media Communication

Okul Çantamda Ne Var: Sosyal Kimlik, Okul Çantaları ve Sosyal Medya İletişimi

Supervisor: Damla Tönük Kruithof

Arat Baran Keskin. 2023.

Gamification as a Method to Encourage Novice Players to Learn and Practice Drumming

Yeni başlayanları davul çalmayı öğrenmeye ve pratik yapmaya teşvik etmek için bir yöntem olarak oyunlaştırma

Supervisor: Owain Pedgley

Eren Dönertaş. 2023.

Identifying Potential Design Interventions For Heart-Lung Machines

Kalp-Akciğer Makinelerinin Potansiyel Tasarım Müdahale Alanlarının Belirlenmesi

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Selami Erdoğan. 2023.

Designing a Novel Clinical Practice Product: Manual Chest Physiotherapy Training System for Physiotherapy Students

Yeni Bir Klinik Uygulama Ürünü Tasarlamak: Fizyoterapi Öğrencileri İçin Manuel Göğüs Fizyoterapi Eğitim Sistemi

Supervisor: Senem Turhan

Burak Kök. 2023.

Materiality of the Immaterial: Embodied Interaction in Virtual Reality Gaming

Maddi Olmayanın Maddeselliği: Sanal Gerçeklik Oyunculuğunda Bedenleşmiş Etkileşim

Supervisor: Damla Tönük Kruithof

Etkin Cemre Yavuz. 2023

Online Jury Experiences in Industrial Design Education and Design Directions for Online Platforms

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çevrimiçi Jüri Deneyimleri ve Çevrimiçi Platformlar için Tasarım Yönergeleri

Supervisor: Senem Turhan

Hilal Şahin. 2023.

Exploring the Potentials of Voice-Based Conversational Agents for the Elderly: Beyond a Pragmatic Perspective

Yaşlılar için Ses Tabanlı Sohbet Aracılarının Potansiyellerini Keşfetme: Pragmatik Bir Yaklaşımın Ötesi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Co-advisor: Aslı Günay

Ali Cankat Alan. 2023

Cohabiting with Living Materials: The Application of Design Fiction to Speculate on Biological Futures

Canli Malzemelerle Birlikte Yaşamak: Biyolojik Gelecekler Üzerine Spekülasyonlar İçin Kurgusal Tasarım Uygulaması

Supervisor: Owain Pedgley

2022

Marshall Plummer. 2022.

But in Practice : Discovering the Hybrid Object Making Approach

Aslında Pratikte: Türk Kültürü içinde Hibrid Nesneler

Supervisor: Owain Pedgley

Kadir Erdem Karaca. 2022.

Collaboratıon Between Engineers And Industrial Designers in Meeting Packaging Constraints: A Case From Defense Industry

Paketleme Kısıtlarının Karşılanmasında Mühendisler ile Endüstriyel Tasarımcılar Arasındaki İşbirliği: Savunma Sanayiinden Bir Örnek

Supervisor: Fatma Korkut

Onur Barış Zafer. 2022.

User Practice-Oriented Design Intervention Areas for Sustainable Behavior Change Focusing on Food Waste

Gıda Atığı Odaklı Sürdürülebilir Davranış Değişikliği için Kullanıcı Pratikleri Yönelimli Tasarım Müdahele Alanları

Supervisor: Çağla Doğan

Koray Canlar. 2022.

Self-Empowement through Making: Exploring the Involvement Experiences of People with Disabilities in Designing and Adapting Assistive Products

Yapma Yoluyla Kendi̇ni̇ Güçlendi̇rme: Engelli̇ Bi̇reyleri̇n Yardımcı Ürünleri̇ Tasarlama ve Uyarlama Süreçleri̇ne Katılım Deneyimlerinin İncelenmesi

Supervisor: Çağla Doğan

Mehmet Sinan Yakupoğlu. 2022.

Developing a Design Guidance for Improving the Welfare of Domestic Dogs

Ev Köpeklerinin Refahını İyileştirmeye Yönelik Bir Tasarım Kılavuzu Geliştirilmesi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Ezgi Çiğdem Şahin (Beşe). 2022.

Design for Online Grocery Shopping Experience following Covid-19 Pandemic: An Investigation into Grocery Shopping Apps

Covid-19 Pandemisi Sonrasında Çevrim içi Gıda Alışveriş Deneyimi için Tasarım: Gıda Alışveriş Uygulamaları üzerine Bir Araştırma

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Abdullah Tarık Çelik. 2022.

Investigating Future Mobility Scenarios with Autonomous Vehicles through Design Fiction

Otonom Araçlı Gelecek Ulaşım Senaryolarının Kurgusal Tasarım ile İncelenmesi

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Batuhan Şahin. 2022.

Run Together: Exploring the Relationship Between Motivation and Social Interaction Features of Activity-Tracking Apps

Birlikte Koşu: Mobil Aktivite Takip Uygulamalarındaki Sosyal Etkileşim Özellikleri ve Motivasyon Arasındaki İlişkiyi Keşfetmek

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Pelin Bilgin. 2022

Design Directions for Product Attachment and Sustainability Through Enabling User Involvement

Kullanıcı Katılımı Yoluyla Ürün Bağlılığı ve Sürdürülebilirliğin Güçlendirilmesine Yönelik Tasarım Yönergeleri

Supervisor: Senem Turhan

Ozan Aksun. 2022

Enhancing the Experience of Esports Spectating:A Design Study on Competitive Gaming and Spectator Interfaces

Espor İzleme Deneyiminin Geliştirilmesi: Rekabetçi Oyunlar ve İzleyici Arayüzleri Üzerine Bir Tasarım Çalışması

Supervisor: Owain Pedgley

Erdem Çankaya. 2022

3D Surface Texture and Its Effect on Brand Identity: A Study in The Military Context

3D Yüzey Dokusu ve Marka Kimliğine Etkisi: Askeri Bağlamda Bir Çalışma

Supervisor: Owain Pedgley

Zeynep Yılmaz Ünlü. 2022

Analysis of Online and In-Store Clothes Shopping Experiences Taking a User Journey Approach

Kullanıcı Yolculuğu Yaklaşımını Benimseyerek Çevrim İçi ve Mağaza İçi Kıyafet Alışverişi Deneyimlerinin Analizi

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

İbrahim Elshamy. 2022

Brand Experience Manifestation: A Tool for Concept Evaluation According to Brand Attributes and Touchpoints

Marka Deneyimi Göstergeleri: Marka Özelliklerine Ve Temas Noktalarına Göre Konsept Değerlendirme Aracı

Supervisor: Owain Pedgley

 

2021

Aleena Hasan. 2021

Investigating Open Design Using Jugaad as a Cultural Probe

Kültürel Sonda Aracı Olarak Jugaad’ı Kullanarak Açık Tasarımın Araştırılması

Supervisor: Owain Pedgley

Havva Bilge Koyun. 2021

Playing With Binaries: Gender Relations In Toy Design

İkiliklerle Oynamak: Oyuncak Tasarımında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri

Supervisor: Damla Tönük

Aylin Karadeniz. 2021

Design for Positive Breast Self-Examination Experience: An Investigation into Mobile Health Apps

Kendi Kendine Meme Muayenesinde Pozitif Deneyim İçin Tasarım: Mobil Sağlık Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Özcan Keklik, 2021

Understanding Collaborative Action in Emergent Work Ecosystems: Makerspaces

Gelişen Yeni Çalışma Ekosistemlerinde İş Birliğinin Anlaşılması: Yaratım Atölyeleri

Supervisor: Yekta Bakırlıoğlu

Çağın Başkan, 2021

Entire History of You: Research and Design to Manage Digital

Senin Tüm Tarihin: Dijital İstiflemeyi Yönetmek için Araştırma ve Tasarım

Supervisor: Owain Pedgley

Sezen Yüksel, 2021

Play It Back! A Design Study Regarding Changes in Pre-Recorded Music Playing Experiences

Tekrar Oynat! Önceden Kaydedilmiş Müzik Çalma Deneyimlerindeki Değişikliklere Yönelik Bir Tasarım Çalışması

Supervisor: Owain Pedgley

Ayşe Kaplan, 2021

Sustainable Design Implications for Alternative Food Networks: A Case on Güneşköy’s Community Supported Agriculture (CSA) Model

Alternatif gıda ağları için sürdürülebilir tasarım önerileri: Güneşköy’ün topluluk destekli tarım (TDT) modeli üzerine bir vaka çalışması

Supervisor: Çağla Doğan

Lilyana Yazirlıoğlu, 2021

Sustainable Design Considerations for Emotional Durability and Product Longevity through Product Care Activities by Repair Enthusiasts

Tamir Meraklılarının Ürün Bakım Faaliyetleri Yoluyla Duygusal Devamlılık ve Uzun Ömürlülük Sağlamaları için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri

Supervisor: Çağla Doğan

Ömür Sarper Seydioğlu, 2021

Implicit interactions with a peculiar radio: designing an interactive artefact for fostering meaningful music-listening experiences

Olağandışı bir radyo ile imalı etkileşimler: Anlamlı müzik dinleme deneyimleri sağlayan bir ürün tasarlamak

Supervisor: Owain Pedgley

Zeynep Cansu İnal. 2021.

Understanding User Product Interaction: A Study on Home Medical Devices for the Elderly

Kullanıcı Ürün Etkileşimini Anlamak: Yaşlılar İçin Ev Tipi Medikal Cihazlar Hakkında Bir Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Yashar Kardar. 2021.

Sustaining Loose Communities Through Participant Engagement: The Case of InnoCampus Accelerator Program

Katılımcı Bağlılığı Sayesinde Gevşek Toplulukların Varlığını Sürdürmesi: InnoCampus Hızlandırıcı Programı Örneği

Supervisor: Fatma Korkut

Ezgi Doğa Balkanlı. 2021.

Brand and Ephemeral Retail Design Experience Through Social Media Influencers

Sosyal Medya Fenomenleri Aracılığıyla Marka ve Geçici Mağaza Tasarımı Deneyimi

Supervisor: Fatma Korkut

Melis Dursun. 2021.

The Children’s Prosthesis Co-Design Toolkit: Eliciting Children’s Needs for Hand Prostheses Using Generative Design Tools

Çocuk Protezi Birlikte Tasarım Araç Kiti: Üretken Tasarım Araçları Yoluyla Çocukların El Protezi İhtiyaçlarını Ortaya Çıkarma

Supervisor: Bahar Şener-Pedgley

2020

Yağmur Kılıç. 2020.

Effects of Color on the Perception of Texture

Renklerin Dokunun Algılanması Üzerindeki Etkisi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Özge Özdemir. 2020.

Generating Design Briefs Multidisciplinary Multinational Organizations: A Case in the Turkish Automobile Industry

Çok Disiplinli Çok Uluslu Organizasyonlarda Ürün İçeriğinin Oluşturulması: Türk Otomobil Endüstrisinde Bir Vaka Çalışması

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Yağmur Merve Arık. 2020.

Design for Positive Self-Help Intervention Experience with the Investigation of Meditation-Oriented  Mental Health Applications

Meditasyon Odaklı Zihinsel Sağlık Uygulamalarının Araştırılması ile Pozitif Kendine Yardım Müdahaleleri Deneyimi Tasarımı

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Ayşegül Özçelik. 2020.

Encountering the Inner Face of Products: Computer Repair  Practice and Amateur Computer Repairers

Nesnenin İç Yüzü: Tamir Pratiği ve Amatör Bilgisayar Tamircilerinin Deneyimi

Supervisor: Harun Kaygan

Barış Bumin. 2020.

The Effects of Icon Design and Background Color on Visual Search Performance and User Preferences

İkon Tasarımı ve Arkaplan Renginin Kullanıcıların Görsel Arama Performansları ve Kişisel Tercihleri Üzerindeki Etkileri   

Supervisor: Bahar Şener-Pedgley

2019

Sezgi Kaya. 2019.

Bodily and Biosocial User Practices in Type 1 Diabetes Management

Tip 1 Diyabet Yönetiminde Bedensel ve Biyososyal Kullanıcı Pratikleri

Supervisor: Harun Kaygan

Çiğdem Demir. 2019.

Exploration of Design for Cohabitation with Nature Through Nature Experience (Nex)

Doğa Deneyimi Aracılığıyla Doğayla Birlikte Yaşam Tasarımının Keşfi

Supervisor: Harun Kaygan

Hale Altınova. 2019.

An Investigation of Emergence, Development and Types of Open Design: A Case Study on Socially Responsible Design Approach

Açık Tasarımın Ortaya Çıkış, Gelişim ve Türlerinin İncelenmesi: Sosyal Sorumlu Tasarım Yaklaşımı ile İlgili Bir Vaka Çalışması

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Gizem Evcen. 2019.

Contribution of Industrial Designers to the Food Development Process: A Review on Chocolate Design in a Leading Turkish Confectionary Manufacturer

Endüstriyel Tasarımcıların Gıda Geliştirme Sürecine Katkısı: Lider Bir Türk Çikolata Üreticisinde Çikolata Tasarımının Değerlendirilmesi

Supervisor: Figen Işık

Nimet Başar Kesdi. 2019.

New Product Development in the Turkish Furniture Industry: Experiences of In-House Industrial Designers

Türk Mobilya Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme: Firmalarda İstihdam Edilen Endüstriyel Tasarımcıların Deneyimleri

Supervisor: Pınar Kaygan

Taha Celal Yıldırım. 2019.

New Generation Industrial Designers’ Motivational Drivers towards Engagement with Professional Industrial Design Organizations in Turkey

Yeni Nesil Endüstriyel Tasarımcıların Mesleki Örgütlenmeye Karşı Motivasyon ve Beklentileri

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Duygu Vatan. 2019.

Design for Social Innovation for Rural Development in Turkey: Actor Relationships in the Smart Village Project

Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Sosyal İnovasyon İçin Tasarım: Akıllı Köy Projesinde Aktör İlişkileri

Supervisor: Harun Kaygan

Azra Tuğçe Süngü. 2019.

Designing Transitions Towards Integration: Entrepreneurial Capacity Development for Syrians in Turkey

Entegrasyona Geçişi Tasarlamak: Türkiye’deki Suriyelilerin Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Supervisor: Harun Kaygan

Hazal Ertürkan. 2019.

Research through Design for Chronic Time Pressure: An Exploratory   Study For Improving Subjective Well-being of People Who Suffers from Time Pressure and Time Scarcity

Kronik Zaman Baskısı İçin Tasarım Yoluyla Araştırma: Zaman Baskısı ve Yoksunluğu Çeken İnsanların İyi Oluş Durumlarını İyileştirmek İçin Keşifsel Bir Çalışma

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Selcen Kökçü Çetin. 2019.

An Investigation into User Experience of Mobile Passenger Information Systems

Mobil Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bir Araştırma

Supervisor: Dalsu Özgen Koçyıldırım

Doğan Can Hatunoğlu. 2019.

The Relation between the Designers and Their Experiences in Professional Life: Professional Culture of Industrial Design

Endüstriyel Tasarımcıların Meslek Kültürü ve Mesleki Yaşamlarındaki Deneyimleri Arasındaki İlişki

Supervisor: Pınar Kaygan

2018

Pınar Şimşek Çağlar. 2018.

Designing for the New Generation Workspaces: Considerations of Designers

Yeni Nesil Çalışma Alanları İçin Tasarım: Tasarımcıların Değerlendirmeleri

Supervisor: Harun Kaygan

Ezgi Çakır. 2018.

Collaboration Among Creative Industry Workers in New Workspaces: The Case of a Creative Hub in İstanbul

Yeni Çalışma Alanlarında Yaratıcı Endüstri Çalışanları Arasında İş Birliği: İstanbul’da Bir Yaratıcı Merkez

Supervisor: Pınar Kaygan

Cengiz Hakan Gürkanlı. 2018.

Exploring Design Requirements for Educational Robots Used in K12 Education from Educator’s Perspective

K-12 Eğitmenleri Perspektifinden Eğitsel Amaçlı Robot Kullanımına Yönelik Tasarım Yönlendirmeleri

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Hatice Merve Demirci. 2018.

User Experience Over Time with Conversational Agents: Case Study of Woebot on Supporting Subjective Well-being

Sohbet Aracısı ile Zaman Sürecinde Kullanıcı Deneyimi: Woebot’un Kişilerin Öznel İyi Oluşunu Desteklemesi Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Utku Yücelmiş. 2018.

Examining the Efficiency of Design By Knowledge Reflection Tool: A Design By Analogy Study on Future Soldier Concepts

Askeri Ürünler İçin Özgün Fikirler Geliştirilmesine Yönelik Bir Prosedür Önerisi: Analoji Yoluyla Tasarım ile Uzmanlık Alanı Bilgisi Aktarımı

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Oğuzhan Topçuoğlu. 2018.

Exploring the Potentials of Virtual Reality Technology for User Evaluation of a Shunter Locomotive Driver Cabin

Manevra Lokomotifi Sürücü Kabininin Kullanıcı Değerlendirmesinde Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kullanım Potansiyellerinin İncelenmesi

Supervisor: Gülşen Töre Yargın

Ezgi Oğuz. 2018.

Iconic Designs Protected as Three-Dimensional Marks: The Intersection of Design History and Intellectual Property Protection History

Üç Boyutlu Marka Olarak Korunan İkonik Tasarımlar: Tasarım Tarihi ve Fikri Mülkiyet Koruma Tarihinin Kesişimi

Supervisor: Fatma Korkut

Kübra Sıvışoğlu Kara. 2018.

Gender-Related Categorizations of Toys by Preschool Children: A Study on Design Features

Okul Öncesi Çocukların Oyuncakları Cinsiyet Odaklı Sınıflandırmaları: Tasarım Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Zeliha Didem Yanpar. 2018.

The Relation Between Extracurricular Design Workshops and the Educational and Professional Developments of Industrial Design Students

Müfredat Dışı Bir Etkinlik Olarak Düzenlenen Tasarım Çalıştaylarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Eğitsel ve Mesleki Gelişimleri ile İlişkisi

Supervisor: Pınar Kaygan

2017

Burak Taşdizen. 2017.

Politics of the Knitting Pattern: Ethnography of Knitting Practice and a Women’s Knitting Community

Örgü Örneğinin Politikası: Örgü Pratiğinin ve Bir Kadın Örgü Grubunun Etnografisi

Supervisor: Harun Kaygan

Sıla Umulu. 2017.

Developing a Co-design Tool for Eliciting Children’s Needs and Preferences in the Context of Industrial Design Education

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çocukların İhtiyaç ve Tercihlerini Anlamaya Yönelik Bir Ortak Tasarım Metodu Geliştirilmesi

Supervisor: Fatma Korkut

Nardin Seyedsabounchi. 2017.

Local Influences in Contemporary Iranian Design with Reference to a Social Network Service

Bir Sosyal Ağ Hizmetine Referansla Çağdaş İran Tasarımında Yerel Etkiler

Supervisor: Fatma Korkut

Utku Ay. 2017.

Design, Making and Consumption of Football Fandom Products by a University-Based Football Fandom Group

Bir Üniversite Taraftar Topluluğunun Futbol Taraftar Ürünlerini Tasarlaması, Üretimi ve Tüketimi

Supervisor: Harun Kaygan

Ahu Yolaç. 2017.

Multiplayer Online Gamers’ Subcultural Interactions: Body as a Bridge in Between Real and Virtual Lives

Çok Oyunculu Çevrimiçi Oyun Oyuncularının Alt Kültürel Etkileşimleri: Gerçek ve Sanal Yaşamlar Arasında Bir Köprü Olarak Beden

Supervisor: Harun Kaygan

Aslıhan Tokat. 2017.

An Exploration of Crafts in the Ankara Castle Area Based On  Sustainable Design and Localization

Ankara Kalesi Bölgesindeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşmeye Dayalı Olarak İncelenmesi

Supervisor: Çağla Doğan

Merve Çopur. 2017

Evaluation of IMMIB Industrial Design Competitions and Future Foresights for the Competition

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının Değerlendirmesi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

İrem Dilek. 2017.

Collaboration Between Jury members from Various Fields of Expertise in Evaluation Phases of Industrial Design Competitions in Turkey

Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında Farklı Uzmanlık Alanlarından Jüri Üyelerinin Bakış Açılarının İncelenmesi

Supervisor: Pınar Kaygan

2016

Mert Kulaksız. 2016.

Experience Chart as a Research and Presentation Tool for User Observations Supporting Design Students at Undergraduate Level

Lisans Düzeyinde Tasarım Öğrencilerini Destekleyen Kullanıcı Gözlemleri İçin Araştırma ve Sunum Aracı Olarak Deneyim Çizelgesi

Supervisor: Çağla Doğan

Özümcan Demir. 2016

Industrial Design Students Experiences of Interdisciplinary Teamwork

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Disiplinler Arası Takım Çalışması Deneyimi

Supervisor: Pınar Kaygan

Ahmed Jawwad Sayed Zaidi. 2016.

Gamification as a Strategy to Improve User Experience with Interactive Museum Exhibits

Etkileşimli Müze Sergileri ile Kullanıcı Deneyiminin Geliştirilmesi İçin Oyunlaştırmanın Strateji Olarak Kullanımı

Supervisor:  Naz A.G.Z. Börekçi

Ceren Köktürk. 2016.

Design Guidelines for Lunch Box as Compact Home Experience

Bir Kompakt Ev Deneyimi Olarak Sefer Tası İçin Tasarım Kriterleri

Supervisor: Harun Kaygan

Erdi Özgürlük. 2016.

Developing an External Bike Rack for Inner-City Public Busses a Research Through Design Process

Eylem Araştırması Yöntemi ile Şehir İçi Otobüslerin Dış Kısmına Konumlandırılacak Bisiklet Taşıma Aparatı Tasarımının Geliştirilmesi

Supervisor: Gülay Hasdoğan

İsmail Yavuz Paksoy. 2016.

Attitudes Towards 3D Surface Texture Samples Derived  from Consumer Electronics

Tüketici Elektroniği Ürünlerinden Derlenen 3-boyutlu Yüzey Doku Örneklerine Karşı Tutumların İncelenmesi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

2015

Itır Güngör Boncukçu. 2015. 

3D Visual Worlds as New Learning Environments for Industrial Design Studio Course

Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyo Dersleri İçin Yeni Öğrenme Ortamları Olarak 3 Boyutlu Sanal Dünyalar

Supervisor: Canan E. Ünlü

Yunus Tuncel. 2015.

Between Work and Leisure: Interactions with Products in Public Idle Time

İş ve Dinlence Arasında: Kamusal Alandaki Boş Zamanda Ürünlerle Etkileşim

Supervisor: Harun Kaygan

Dilem Akıner. 2015.

Mass Customization Through Online Shopping: A Study on Online Product Customization

Çevrimiçi Kitlesel Özelleştirme: Çevrimiçi Kitlesel Özelleştirilebilir Ürünlerin Temsil Edilmesinde Tüketicilerin Tercihleri Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Ümit Bayırlı. 2015.

Evaluation of Basic Design Education at METU Department of Industrial Design

ODTÜ Endustri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Verilen Temel Tasarım Eğitiminin Değerlendirilmesi

Supervisor: Dalsu Özgen Koçyıldırım

Başak Topal. 2015. 

Appraisal of Augmented Reality Technologies for Supporting Industrial Design Practices

Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Endüstriyel Tasarım Uygulamalarını Desteklemeye Yönelik Değerlendirilmesi

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Koray Benli. 2015.

Designing for Sound as a Component of Product Experience: Development of a Novel Conceptual Tool

Ürün Deneyiminin Bileşeni Olan Ses İçin Tasarlamak: Yeni Bir Kavramsal Aracın Geliştirilmesi

Supervisor: Owain Pedgley

Selma Kadiroğlu. 2015

Raki Glass Packaging Designs Introduced into the Turkish Market After the Privatization in 2004: A Study on Designers Practices in Relation to Design Goals

2004’teki Özelleştirme Sonrası Türkiye Piyasasına Çıkan Rakı Ambalaj Tasarımları: Tasarım Hedefleri Doğrultusunda Tasarımcıların Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Fatma Korkut

2014

Nur Nagihan Tuna. 2014

Design for Health and Wellbeing: An Investigation Into Diet Control Body-Monitoring Applications for Smart Devices

Sağlık ve İyi Oluş İçin Tasarım: Beslenme Kontrolüne Yönelik Beden Takibi İçin Akıllı Cihaz Uygulamaları Üzerine Araştırma

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Güzin Şen. 2014.

Potentials of Embodied Interactive Technologies to Enhance Mobile Listening Experience in Public Environment

Kamusal Alanlarda Mobil Müzik Dinleme Deneyiminin Zenginleştirilmesinde Fiziksel Etkileşim Teknolojilerinin Sunduğu Avantajlar

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Nur Yıldırım. 2014

Nature Inspired Design Paradigms For Design Ideation: A study on Packaging Design

Tasarımda Fikir Geliştirme İçin Doğadan İlham Alan Tasarım Paradigmaları: Ambalaj Tasarımı Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Hakan Gürsu

Dilruba Oğur. 2014.

Sustainability Considerations on Effective Use of Resources for Small Household Appliances

Küçük Ev Aletleri İçin Kaynakların Verimli Kullanımına Yönelik Sürdürülebilirlik Ölçütleri

Supervisor: Çağla Doğan

Duygu Ürün Çınar. 2014.

User Satisfaction Related Design Recommendations for Non Keyboard Input Devices in Military

Askeriyede Kullanılan Klavye Harici Giriş Aygıtları İçin Kullanıcı Memnuniyetine İlişkin Tasarım Önerileri

Supervisor: Canan E. Ünlü

Merve Aydın. 2014.

Context of Use of Home Use Medical Devices: A Study on the Identification of Contextual Factors of Cpap Devices

Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Koşulları: Cpap Cihazlarının Kullanım Koşullarına Yönelik Etkenlerin Tespiti Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Merve Coşkun. 2014.

Sensorial Experiences During Instrumental Interaction: A Study on Tea Makers and Vacuum Cleaners

İşleve Yönelik Etkileşimler Sırasındaki Duyusal Deneyimler: Çay Makineleri ve Elektrik Süpürgeleri Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Kıvılcım Çınar Okuşluğ. 2014.

Visual Attributes of Products as the Factors Influencing Users Emotional Reactions: A Study on Dental Instruments

Kullanıcıların Duygusal Tepkilerini Etkileyen Faktörler Olarak Ürünlerin Görsel Nitelikleri: Dişçilik Aletleri Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Canan E. Ünlü

Milad Hajiamiri. 2014.

Crowd Participation in Web-based Collective Design Platforms: A Study on Quirky’s In-house Industrial Designers

Web Tabanlı Kolektif Tasarım Platformlarında Kitle Katılımı: Quirky Bünyesinde Çalışan Endüstriyel Tasarımcılar Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Fatma Korkut

2013

İzzettin Fazıl Akın. 2013.

Research and Design for a Material Sample Information System Appropriate to Industrial Design Students

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerine Uygun Bir Malzeme Bilgisi Sistemi Araştırması ve Tasarımı

Supervisor: Owain Pedgley

Nazlı Gökçe Terzioğlu. 2013. 

Extending the Lifespan of Small Kitchen Appliances for Sustainable Design: A Research on Product Maintenance and Repair with Technical Services in Ankara

Sürdürülebilir Tasarım İçin Mutfakta Kullanılan Elektrikli Küçük Ev Aletlerinin Ürün Ömrünün Uzatılması: Ankara’daki Teknik Servislerle Ürün Bakımı ve Onarımı Üzerine Bir Araştırma

Supervisor: Çağla Doğan

Hande Işık. 2013. 

Analysis of Happiness Related Qualities of Mobile Physical Activity Applications

Mobil Fiziksel Aktivite Uygulamalarının Mutluluk ile İlişkilendirilen Özelliklerinin Analizi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

2012

Mehmet Erçin Okursoy. 2012. 

Barriers and Opportunities for Integrating Sustainable Product Design into Ankara Small and Medium-Sized Furniture Enterprises

Ankara Mobilya Endüstrisindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Sürdürülebilir Ürün Tasarımına Entegrasyonuna Dair Fırsatlar ve Engeller

Supervisor: Owain Pedgley

Sedef Süner. 2012. 

Preschool Children as a User Group: Design Considerations for Musical Toys

Bir Kullanıcı Grubu Olarak Anaokulu Çocukları: Müzik Oyuncaklarıyla İlgili Tasarıma Dair Kaygılar

Supervisor: Canan E. Ünlü

Efe Alpay. 2012.

Implications of Additive Manufacturing Applications for Industrial Design Profession from the Perspective of Industrial Designers

Tasarımcılar Açısından Katkılı İmalat Uygulamalarının Endüstriyel Tasarım Mesleği Üzerine Etkileri

Supervisor: Refik Toksöz

Hakan Boğazpınar. 2012. 

Outsourced Design Management Implementations: A Study Conducted with Firms and Design Consultancies in Turkey

Dış Kaynak Tasarım Yönetimi Uygulamaları: Türkiye’de Firmalar ve Tasarım Danışmanları ile Yürütülen Bir Çalışma

Supervisor: Hakan Gürsu

Irmak Yalçıner. 2012. 

Visual Representation in Industrial Design Registration: A Proposed Guideline for Turkey Based on Legal Texts and Guidelines from Eight Different Jurisdictions and Interviews with Turkish Patent Institute Examiners

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Görsel Anlatım: Sekiz Farklı Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler ve Kılavuzlar ile Türk Patent Enstitüsü Uzmanlarıyla Yapılan Görüşmeler Temelinde Türkiye’ye Yönelik Bir Kılavuz Önerisi

Supervisor: Fatma Korkut

Yekta Bakırlıoğlu. 2012. 

Biomimicry for Sustainability: An Educational Project in Sustainable Product Design

Sürdürülebilirlik İçin biyomimikri: Sürdürlebilir Ürün Tasarımı Eğitiminde Bir Eğitim Projesi

Supervisor: Çağla Doğan

2011

Esma Burcu (ÖZKAYA) ÇELİKKAYA. 2011. 

Children’s Expectations from Learning Technologies

Çocukların Öğrenme Teknolojilerinden Beklentileri

Supervisor: Hakan Gürsu

Gökçe KANMAZ. 2011. 

Suppliers’ Involvement in Product Design Process: A Study on Turkish Automotive Industry

Tedarikçilerin Ürün Tasarım Sürecine Katılımı: Türk Otomotiv Endüstrisi Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Canan E. Ünlü

Damla TÖNÜK. 2011. 

The Practice of Counting Prayers: Use of Tespih and “Zikirmatik” in Everyday Life in Turkey

Dua Sayma Pratiği: Türkiye'de Günlük Hayatta Tespih ve Zikirmatik Kullanımı

Supervisor: Figen Işık

Ayşe Naciye ÇELEBİ. 2011. 

Reallocation of Household Resources for Energy Saving Behavior

Enerji Tasarruflu Davranış İçin Ev Kaynaklarının Yeniden Dağılımı

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Damla GEDİKLİ. 2011. 

The Role of Design Attributes in Users′ Value Assignment: The Case of Portable Digital Audio Players

Tasarım Özelliklerinin Kullanıcıların Ürün Değer Tespitindeki Rolü: Taşınabilir Dijital Müzik Çalarlar Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Teksin AÇIKGÖZ KOPANOĞLU. 2011. 

Determining User-Centered Design Requirements of First-Of-A-Kind Interactive Systems: An Implementation of Hybrid Cognitive Analysis on Human Robot Interaction

Türünün İlk Örneği Etkileşimli Sistemlerde Kullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesi: İnsan Robot Etkileşimi Üzerine Bir Bilişsel Analiz Uygulaması

Supervisor: Canan E. Ünlü

2010

Ahmet Burak VEYİSOĞLU. 2010. 

The Influence of Product Appearance On Perceived Product Quality in Reference to Washing Machines

Çamaşır Makinesinde Ürün Görünüşünün Ürün Kalite Algısı Üzerindeki Etkisi

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Ali Zengin. 2010. 

A Semantic Approach to the Relationship Between Brand Identity and Exterior Product Design for Visual Brand/Product Recognition, Through A Case Study On Local Commercial Vehicle Brand, Temsa

Yerel Ticari Araç Markası Temsa Üzerinde Yapılan Çalışma Üzerinden, Marka Tanınırlığı İçin Marka Kimliği ve Ürün Dış Tasarımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Anlambilimsel Yaklaşım

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Gülsüm Baran. 2010

A Study on Modern Bathroom Through Sanitary Ware After the Nineteenth Century

Ondokuzuncu Yüzyıl Sonrası Modern Banyoların Seramik Sağlık Gereçleri Üzerinden İncelenmesi

Supervisor: Hakan Gürsu

Işık Örsel. 2010.

Progressive Obsolescence and Product Non-Use in Electrical Kitchen Appliances

Elektrikli Mutfak Aletlerinde Kademeli Değer Yitimi ve Kullanılmama

Supervisor: Mehmet Asatekin

Çiğdem Köroğlu (Güneş). 2010.

Human Factors Issues of Glass Cockpit Automation

Sayısal Kokpit Otomasyonunda İnsan Faktörleri Sorunları

Supervisor: Mehmet Asatekin

Elif Öztürk. 2010.

Online Distance Education: A New Approach to Industrial Design Education

Çevrimiçi Uzaktan Eğitim: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım

Supervisor: Canan E. Ünlü

Naz Atacan Pamir. 2010.

Smart Products: Technological Applications vs User Expectations

Akıllı Ürünler: Teknolojik Uygulamalar-Kullanıcı Beklentileri

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Aykut Coşkun. 2010.

Post-Use Design Thinking for Product Design Process and Sustainability: A Study on an Educational Project in Glass Packaging

Ürün Tasarım Süreci Ve Sürdürülebilirlik İçin Kullanım Sonrası Tasarım Düşüncesi-Cam Ambalaj Alanında Yapılan Bir Eğitim Projesi Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Çağla Doğan

Seçil Köprülü. 2010.

Designing Automobile Interiors for User Satisfaction/ Relevancy Of Bipolar Word Pairs Across Product Categories: A Comparative Study Between Automobiles and the Iphone

Ürün Kategorileri Arasında Çift Kutuplu Kelime Çiftlerinin İlgililik Düzeyleri: Otomobiller Ve İphone Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

2009

Melda Genç. 2009.

Alaturca Toilet Design Throughout the Evolution of Toilets and its Current State

Tuvaletlerin Evrimi ve Günümüzdeki Durumu

Supervisor: Canan E. Ünlü

Tuğçe Akın. 2009.

Communication of Smart Materials: Bridging the Gap Between Material Innovation and Product Design

Akıllı Malzemeler Bağlamında İletişim: Malzeme İnovasyonu ve Ürün Tasarımı Arasindaki Boşluğu Gidermek

Supervisor: Owain Pedgley

Javad Khalaj. 2009.

A Comparative Analysis of Designers′ Intended Messages and Users′ Perceived Messages Embodied in Product Appearance

Ürünün Dış Görünüşünde Tasarımcıların Hedefledikleri Mesajların ve Kullanıcıların Algıladıkları Mesajların Karşılaştırmalı Analizi

Supervisor: Owain Pedgley

Senem Tural (Turhan). 2009.

Sustainability and Industrial Design Education: The Case of the Department of Industrial Design at METU, Turkey

Sürdürülebilirlik ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Canan E. Ünlü

Erinç Erel. 2009.

Multi-Generational Workforce as A User Group: A Study on Office Environments

Kullanıcı Grubu Olarak Çok-Nesilli İşgücü: Ofis Ortamları Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Canan E. Ünlü

Anıl Ilgaz. 2009.

Design Juries as a Means of Assessment and Criticism in Industrial Design Education: A Study on METU Department of Industrial Design

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Bir Değerlendirme ve Eleştiri Aracı Olarak Tasarım Jürileri: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Fatma Korkut

Mehtap Öztürk Şengül. 2009.

Position of Design and the Designer in Low-Tech Small and Medium Scale Furniture Industry in Turkey

Türkiye’de Düşük Teknolojili Küçük Ve Orta Ölçekli Mobilya Endüstrisinde Tasarım Ve Tasarımcının Yeri

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Ezgi Abacı. 2009.

Perception Values of Local Users For Urban Identity Elements in Ankara Atatürk Boulevard

Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki Kentsel Kimlik Öğeleri için Lokal Kullanıcıların Algısal Değerleri

Supervisor: Hakan Gürsu

2008

Nazlı Cila. 2008.

The Dimensions of Users′ Fun Experiences with Consumer Products

Kullanıcıların Ürünlerde Deneyimledikleri Eğlencenin Boyutları

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Ece Gürakar. 2008.

The Situation of Ecodesign in Turkish Industry

Çevreye Duyarlı Ürün Tasarımının Türkiye Endüstrisindeki Konumu

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Armağan Karahanoğlu. 2008.

A Study of Consumers′ Emotional Responses Towards Brands and Branded Products

Kullanıcıların Markalara ve Markalı Ürünlerine Olan Duygusal Yaklaşımı Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

Ezgi Ozan. 2008.

Preferences and Evaluation Criteria of Preschool Children Related to Different Types of Play Materials

Okul Öncesi Çocukların Farklı Oyun Materyallerine İlişkin Tercih Ve Değerlendirme Kriterleri

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Nergis Özcan. 2008.

The Emotional Reactions of Tactual Qualities on Handheld Product Experiences

Elle Kullanılan Ürünlerin Dokunsal Niteliklerine Kullanıcı Deneyimindeki Tepkiler

Supervisor: Hakan Gürsu

Seda Özçetin. 2008.

The Role and Significance of Design Exhibitions in the History of Industrial Design in Turkey 1989-2008

Türkiye’deki Endüstriyel Tasarım Tarihinde Tasarım Sergilerinin Rolü ve Önemi: 1989-2008

Supervisor: Figen Işık

Diler Şimşek. 2008.

Factors Influencing New Product Acceptance: A Study on Military Context

Askeriyede Yeni Ürün Kabulünü Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Canan E. Ünlü

Aybike Tamer. 2008.

Exploring Interest Evoked by Product Appearance

Ürün Dış Görünüşlerinin Uyandırdığı İlgi Duygusunun İncelenmesi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Mehmet Turhan. 2008.

An Approach to Achieve Design Recommendations for Interior Elements of Urban Railway Transport with Regard to User Perception of Semantic Dimensions

Kullanıcının Algıladığı Semantik Ölçütlere Göre Şehiriçi Raylı Taşıma Aracının İç Ögelerine İlişkin Tasarım Önerileri Elde Etmeye Yönelik Bir Yaklaşım

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Gülen Toker. 2008.

Understanding and Demonstrating the Contribution of Objects to the Construction of the Idea of Future in Science Fiction Film

Bilim Kurgu Filmlerindeki Nesnelerin Gelecekle ilgili Fikirlerin Oluşmasındaki Katkısının Anlaşılması ve Gösterilmesi

Supervisor: Figen Işık

2007

Esra Günlü. 2007.

From Machine House to Smart Home: the Relationship between Technology and Private Sphere throughout the 20th Century

Makine Evden Akıllı Eve: 20. Yüzyıl Boyunca Teknoloji ve Özel Alan İlişkisi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Deniz Öztürk. 2007.

Launch Strategies Chosen for Different Organizations and their Implications for Product Development

Farklı Firmalar Tarafından İzlenen Ürün Piyasaya Sürme Stratejileri Ve Bunların Ürün Geliştirme Üzerindeki Etkileri

Supervisor: Canan E. Ünlü

Ömer Orhun Baysal. 2007.

Strategies for An Effective University – Industry Collaboration in Industrial Design Education: A Case Study of Graduation Projects

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde, Etkin Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Stratejiler: Mezuniyet Projeleri Üzerine Bir Vaka Çalışması

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Özge Ertoptamış. 2007.

Enhancing Creativity in the Concept Generation Phase: Implementation of Black Box as a Tool for Analogical Reasoning

Konsept Geliştirme Sürecinde Yaratıcılığı Arttırma: Kara Kutunun Analojiye Dayalı Düşünme İçin Bir Araç Olarak Uygulanması

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Banu Karademir. 2007.

Analysis of the Narrative Constructed Around Products: A Case Study on Tupperware Products

Ürünlerin Etrafında Oluşturulan Anlatının Analizi: Tupperware Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

Supervisor: Figen Işık

Derya Özçelik. 2007.

Presenting the Outcomes of a Participatory User Workshop: A Design Research Based on the Case of Remote Controls

Kullanıcı Katılımıyla Tasarım Çalıştaylarının Sunumu: Uzaktan Kumanda Tasarımı Üzerine Bir Kaynak

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Gözde Pehlivan. 2007.

Teamwork Effectiveness for Successful Product Development: Relationship Between Engineers and Industrial Designers

Ürün Geliştirme Sürecinde Takım Çalışmasının Etkinliği: Mühendis-Endüstriyel Tasarımcı İlişkisi

Supervisor: Canan E. Ünlü

Müzeyyen Sözen. 2007.

Design Consultancy in Turkey: A Study on the Business Structure, Services and Clients

Türkiyede Tasarım Danışmanlığı: Firma Yapısı, Verilen Hizmetler ve Danışmanlık Hizmeti Alan Sektörler Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Yasemin Tekmen. 2007.

An Analysis of the Evolution of Multi Functional Kitchen Mixing Tools

Çok Fonksiyonlu Mutfak Karıştırma Aletlerinin Evrimi Üzerine Bir Analiz

Supervisor: Hakan Gürsu

Emin Ertuğrul Yurdakul. 2007.

Investigation Into Adaptive Structure in Software-Embedded Products From Cybernetic Perspective

Yazılım Gömülü Ürünlerde Özuyarımlı Yapının Sibernetik Çerçevede İncelenmesi

Supervisor: Bahar Şener Pedgley

2006

Aylin Altaş. 2006.

Design Decision on Automobile Driver Interface Regarding with Subjective Evaluations of Users

Kullanıcıların Öznel Değerlendirmeleri Doğrultusunda Otomobil Sürücü Arayüzü Oluşturan Tasarım Ölçütleri

Supervisor: Mehmet Asatekin

Ülkü Bayer. 2006.

The Use of Design Consultancy For Companies Producing Furniture on Contract Basis: The Case of a Medium Sized Company in Turkey

Sözleşme İle Mobilya Üretimi Yapan Firmalarda Tasarım Danışmanlığı Hizmeti: Türkiye’de Orta Ölçekli Bir Firmanın Bir Alan Çalışması ile İncelenmesi

Supervisor: Güner Mutaf

Ebru Cansızoğlu. 2006.

The Influence of Visual Appeal on Perceived Usability

Görsel Çekiciliğin Algılanan Kullanılabilirliğe Etkisi

Supervisor: Canan E. Ünlü

Engin Çekçeoğlu. 2006.

Communicating Corporate Identity Through Form Attributes and Evaluating Visual Analogy of Digital Cameras

Kurumsal Kimliğin Ürün Formu Yoluyla Algılanması ve Dijital Fotoğraf Makinelerin Görsel Benzerliklerinin Karşılaştırılması

Supervisor: Mehmet Asatekin

Ekin Dino. 2006.

Investigation of Design As The Next Step in Software Product Evolution: An Analysis of Added Values

Tasarımın Yazılım Ürünlerinin Evriminde Bir Sonraki Adım Olarak İncelenmesi: Katılan Değerlerin Analizi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Tuğra Erol. 2006.

The Visual Perception of Automobile Seat Comfort

Otomobil Koltuğu Konforunun Görsel Algısı

Supervisor: Hakan Gürsu

Harun Kaygan. 2006.

Evaluation of Products Through the Concept of National Design: A Case Study on Art Decor Magazine

Ürünlerin Ulusal Tasarım Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi: Art Decor Dergisi Üzerine Bir Vaka Çalışması

Supervisor: Aren Emre Kurtgözü

Duygu Keskin. 2006.

Analysis of Public Use Bicycle Systems for a Product-Service System Perspective

Kamuya Ait Bisiklet Sistemlerinin Ürün-Hizmet Sistemi Açısından İncelenmesi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi

Tülay Özkan. 2006.

Visually-Impaired Users and Product Interaction: A Study on the Interfaces of Washing Machines, Vacuum Cleaners and Irons

Görme Engelli Kullancı ve Ürün Etkileşimi: Çamaşır Makinesi, Elektrikli Süpürge ve Ütü Arayüzleri Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Refik Toksöz

Yasemin Saatçioğlu (Oran). 2006.

The State of Outsourcing Design Expertise in the Turkish Manufacturing Industry

Türk Endüstrisinde Tasarım Hizmetinin Dışarıdan Alımı Üzerine Durum Değerlendirmesi

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Arda Bülben (Süel) Yazıcı. 2006.

The Role of Industrial Designer in Turkish Industry: The Perceptions of Manufacturers and Designers

Türk Endüstrisinde Firma İçi Çalışan Endüstriyel Tasarımcının Rolü: Üreticilerin Ve Tasarımcıların Algıları

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Gülşen Töre. 2006.

User Workshops: A Procedure for Eliciting User Needs and User Defined Problems

Kullanıcı Çalıştayları: Kullanıcı İhtiyaçlarını Ve Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Problemleri Ortaya Çıkarmak İçin Bir Prosedür

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Nermin Yavaş. 2006.

Gender Differences in Product Form Perception

Ürün Dış Görünüm Algısında Cinsiyet Farklılıkları

Supervisor: Hakan Gürsu

2005

Ahmet Akın. 2005. 

Possible Interventions of New Media Literature in Design Literature and Practical Effects of Emerging New Media Technologies on Product Design Practice

Yeni Medyalar Terimi ve Kavramlarının Ürün Tasarımı Alanına Katkıları Üzerine Bir İnceleme

Supervisor: Aren Emre Kurtgözü

Fırat Ant. 2005. 

Designing Customer Demand Oriented Products : A Case Study on Inner City Bus Interior Design in MAN Türkiye A.Ş.

Müşteri Talebine Yönelik Ürünlerin Tasarlanması: MAN Türkiye A.Ş.’de Şehir İçi Otobüs İç Tasarımı Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Erdem Demir. 2005. 

Dimensions of User Satisfaction for Different Product Groups

Farklı Ürün Gruplarında Kullanıcı Tatmini Boyutları

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Değer Demircan. 2005. 

Craft Culture as the Source of Inspiration for Industrial Design in Turkey

Türkiye’de Endüstriyel Tasarıma Esin Kaynağı Olarak Elsanatı Kültürü

Supervisor: Mehmet Asatekin

Selcen Ergun. 2005.

An Inquiry into Product Design and Advertising as Mediators of Consumer Identity

Tüketici Kimliğinin Aracıları Olarak Ürün Tasarımı ve Reklam Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Aren Emre Kurtgözü

Cenk Güner. 2005. 

Fitting Passenger Seats on Intercity Coaches to Turkish Population: An Ergonomic Study

Tüketici Kimliğinin Aracıları Olarak Ürün Tasarımı ve Reklam Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Mehmet Asatekin

Gökçe İnce. 2005. 

Designer′s Responsibility: A Critical Approach to the Concept of User in Design Through the Concept of Other

Tasarımcının Sorumluluğu: Tasarımdaki Kullanıcı Kavramına Öteki Kavramı Üzerinden Eleştirel Bir Bakış

Supervisor: Fatma Korkut

Burçin Kesercioğlu. 2005.

The Contribution of User-Centered Design to Consumer Packages

Kullanıcı Odaklı Tasarım Yaklaşımının Tüketici Ambalajlarına Katkısı

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Kerem Kuleli. 2005. 

User-Product Interaction in New Product Encounters: Prominence of User Expertise and Product Properties

Yeni Ürünler İçin Kullanıcı-Ürün İlişkisi: Kullanıcı Yetkinliği ve Özelliklerinin Önemi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Yeşim Özalp. 2005. 

The Interaction of the Consumer Constructed Meanings of Brand Identity and ‘Designed’ Product

Marka Kimliğinin ve Ürün Tasarımının Tüketici Tarafından Oluşturulan Anlamlarının Etkileşimi

Supervisor: Aren Emre Kurtgözü

Osman Şişman. 2005. 

Ethics for Industrial Design: An Ethico – Political Critique of Sustainability in Industrial Design

Endüstri Ürünleri Tasarımı İçin Etik: Tasarımda Sürdürülebilirlik Üzerine Etik-Politik Bir Eleştiri

Supervisor: Aren Emre Kurtgözü

2004

Gün Acar. 2004. 

Analysing Design Processes: A Study on Graduation Projects of Industrial Design Students

Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi: Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Mezuniyet Projeleri Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Hande Büyükpamukçu. 2004. 

Design Considerations in Children Bedroom Furniture of Preschool Period with an Analysis of Today′s Turkish Children Furniture Market

Okul Öncesi Çocuk Yatak Odası Ortamlarında Tasarım Ölçütleri ve Türkiye’deki Çocuk Mobilyası Sektörünün Bugünkü Analizi

Supervisor: Mehmet Asatekin

Pelin Gültekin. 2004. 

The Negative Effects of Technology-Driven Product Design on User-Product Interaction and Product Usability

Teknoloji Merkezli Tasarımın Kullanıcı-Ürün Etkileşimi ve Ürün Kullanılabilirliği Üzerine Etkileri

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Elvin Karana. 2004. 

Guidelines for a Materials Selection Source for Industrial Design Activity: A Survey on the Expectations of Turkish Designers

Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanı İçin Önerilen Bir Malzeme Seçim Kaynağı İçin Kriterler: Türk Tasarımcılarının Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Zeynep Karapars. 2004. 

The Impact of Socioeconomic Factors on Usability

Ürün Kullanılabilirliğinde Sosyo Ekonomik Faktörler ve Kullanım Koşulları İlişkisi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Sultan Kaygın. 2004. 

Deficiencies in the Integration of Ergonomics Knowledge into Consumer Electronics Design

Ergonominin Tüketici Elektroniği Tasarımına Entegrasyonundaki Sorunlar

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Sena Öksüz. 2004. 

A Comparative Study on Differences in Color Determination Process and Criteria of Leading Automobile Companies

Lider Otomobil Firmalarının Renk Belirleme Süreci ve Kriterlerinin Farklılıkları ile İlgili Bir Karşılaştırmalı Çalışma

Supervisor: Hakan Gürsu

Damla Özer. 2004. 

Origins, Aims and Methods of Basic Design Courses in Industrial Design Programs in Turkey

Türkiye’deki Endüstri Ürünleri Tasarımı Programlarındaki Temel Tasarım Derslerinin Kökenleri Amaçları ve Yöntemleri

Supervisor: Fatma Korkut

Aydın Öztoprak. 2004. 

An Evaluation of Virtual Design Studio: A Course Between Middle East Technical University and Delft University of Technology

Bir Sanal Tasarım Stüdyosu Değerlendirmesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Delft Teknoloji Üniversitesi Arasında Bir Ders

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

2003

Süleyman Vedat Sarıgöl. 2003. 

A Perspective on Creativity:  The Ways to Enhance Creativity in Design Teams in New Product Development Process

Yaratıcılığa bir Bakış Açısı: Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Tasarım Takımlarında Yaratıcılığı Geliştirme Yolları

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Akanay Akata. 2003. 

Gendering of Products in Industrial Design

Endüstri Ürünleri Tasarımında Ürünlerin Cinsiyetlendirilmesi

Supervisor: Gülay Hasdoğan

İdil Gaziulusoy. 2003. 

Implementations in Relation to Sustainable Development in Industry and Industrial Design Profession: A Case of Arçelik Corporation

Endüstride ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Mesleğinde Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Uygulamalar: Arçelik Kurumu Alan Çalışması

Supervisor: Hakan Gürsu

Pınar Metin. 2003. 

Attributes of Traditional Playground Equipment Design in Children′s Developmental Needs

Geleneksel Çocuk Parkı Oyun Eleman Tasarımlarının Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi

Supervisor: Hakan Gürsu

Zeynep Sevener. 2003. 

Empirical Assessment of the Influence of Aesthetic Properties on Product Pleasure

Estetik Özelliklerin Üründen Doğan Haz Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak Değerlendirilmesi

Supervisor: Mehmet Asatekin

2002

Erdem Ayvaz. 2002. 

An Approach for Evaluating Usability of Personal Digital Assistants

Kişisel Sayısal Asistanların Kullanılabilirliği Ölçümüne Farklı Bir Yaklaşım

Supervisor: Mehmet Asatekin

Ali Emre Berkman. 2002. 

The Influence of Ergonomics on Marketing and Product Styling

Ergonominin Pazarlama ve Ürün Biçimlendirilmesine Etkisi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Alper Çalgüner. 2002. 

The Effects of Technological Changes on Photographic Camera Designs and Their User-Product Relationships

Teknolojik Değişimlerin Fotoğraf Makinesi Tasarımlarına ve Bunların Ürün-Kullanıcı İlişkilerine Etkisi

Supervisor: Mehmet Asatekin

Serkan Güneş. 2002. 

Effective Internal Communication Issues in Cross-Functional Design Teams: The Case of a Graduate Course in Industrial Design

Çapraz Fonksiyonlu Tasarım Ekiplerinde Etkin İç İletişim Faktörleri: Bir Yüksek Lisans Tasarım Dersi Kapsamında Çapraz-fonksiyonlu Tasarım Ekipleri Örneği

Supervisor: Fatma Korkut

Özlem Savaş. 2002. 

A Perspective on the Person-Product Relationship: Attachment and Detachment

İnsan-Ürün İlişkisine Bir Bakış Açısı: Bağlılık ve Kopukluk

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Oytun Tuzcu. 2002. 

The Effects of Internet on Product Design

İnternetin Ürün Tasarımı Üzerindeki Etkileri

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

2001

Dilek Akbulut. 2001. 

The Sources of Creativity in Peddling Products with Particular Focus on Small-Scale Toy Industry in Turkey

İşporta Ürünlerinde Yaratıcılığın Kaynakları: Türkiye’deki Küçük Ölçekli Oyuncak Endüstrisi Üzerine Bir Çalışma

Supervisor: Gülay Hasdoğan

Sarp Bekit. 2001. 

Toy Safety in Kindergartens for the Ages 3 and 6

Anaokullarında 3 ve 6 Yaş İçin Oyuncak Güvenliği

Supervisor: Güner Mutaf

Çağla Doğan. 2001. 

Integration of Ecological and Sustainable Design Knowledge into Product Design Process

Çevreci ve Sürdürülebilir Tasarım Bilgisinin Ürün Tasarımı Sürecine Entegre Edilmesi

Supervisor: Çiğdem Erbuğ

Mehmet Yetkin. 2001. 

An Analysis of Mobile Phone Usage with Respect to Turkish Users

Türk Kullanıcılarına İlişkin Cep Telefonu Kullanımının İncelenmesi

Supervisor: Mehmet Asatekin

2000

Arif Özver Ergin. 2000. 

Dynamics of Product Innovation in the Turkish Manufacturing Industry: The Case of a Medium-Sized Electrical Home Appliance Company

Türk İmalat Sanayiinde Ürün Yeniliğinin Dinamikleri: Bir Elektrikli Ev Eşyaları Firması Örnek Olay Çalışması

Supervisors: Gülay Hasdoğan, Özlem Er

Esra Demirel. 2000. 

An Analysis and Evaluation of User Needs for Food Preparation in Kayseri Kitchens

Supervisor: Güner Mutaf