2023

Arat Baran Keskin. 2023.

Yeni başlayanları davul çalmayı öğrenmeye ve pratik yapmaya teşvik etmek için bir yöntem olarak oyunlaştırma.

Gamification as a Method to Encourage Novice Players to Learn and Practice Drumming.

Danışman: Prof.Dr. Owain Pedgley

Eren Dönertaş. 2023.

Kalp-Akciğer Makinelerinin Potansiyel Tasarım Müdahale Alanlarının Belirlenmesi

Identifying Potential Design Interventions For Heart-Lung Machines.

Danışman: Prof. Dr. Bahar Şener Pedgley

Selami Erdoğan. 2023.

Yeni Bir Klinik Uygulama Ürünü Tasarlamak: Fizyoterapi Öğrencileri İçin Manuel Göğüs Fizyoterapi Eğitim Sistemi.

Designing a Novel Clinical Practice Product: Manual Chest Physiotherapy Training System for Physiotherapy Students.

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Senem Turhan

Burak Kök. 2023.

Maddi Olmayanın Maddeselliği: Sanal Gerçeklik Oyunculuğunda Bedenleşmiş Etkileşim

Materiality of the Immaterial: Embodied Interaction in Virtual Reality Gaming.

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Damla Tönük Kruithof

Etkin Cemre Yavuz. 2023

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çevrimiçi Jüri Deneyimleri ve Çevrimiçi Platformlar için Tasarım Yönergeleri.

Online Jury Experiences in Industrial Design Education and Design Directions for Online Platforms.

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Senem Turhan

Hilal Şahin. 2023.

Yaşlılar için Ses Tabanlı Sohbet Aracılarının Potansiyellerini Keşfetme: Pragmatik Bir Yaklaşımın Ötesi.

Exploring the Potentials of Voice-Based Conversational Agents for the Elderly: Beyond a Pragmatic Perspective.

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Töre Yargın

İkinci danışman: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Günay

Ali Cankat Alan. 2023

Canli Malzemelerle Birlikte Yaşamak: Biyolojik Gelecekler Üzerine Spekülasyonlar İçin Kurgusal Tasarım Uygulaması.

Cohabiting with Living Materials: The Application of Design Fiction to Speculate on Biological Futures.

Danışman: Prof. Dr. Owain Pedgley

2022

Marshall Plummer. 2022.

Aslında Pratikte: Türk Kültürü içinde Hibrid Nesneler.

But in Practice : Discovering the Hybrid Object Making Approach.

Danışman: Prof. Dr. Owain Pedgley

Kadir Erdem Karaca. 2022.

Paketleme Kısıtlarının Karşılanmasında Mühendisler ile Endüstriyel Tasarımcılar Arasındaki İşbirliği: Savunma Sanayiinden Bir Örnek.

Collaboratıon Between Engineers And Industrial Designers in Meeting Packaging Constraints: A Case From Defense Industry.

Danışman: Doç. Dr. Fatma Korkut

Onur Barış Zafer. 2022.

Gıda Atığı Odaklı Sürdürülebilir Davranış Değişikliği için Kullanıcı Pratikleri Yönelimli Tasarım Müdahele Alanları.

User Practice-Oriented Design Intervention Areas for Sustainable Behavior Change Focusing on Food Waste.

Danışman: Prof. Dr. Çağla Doğan

Koray Canlar. 2022.

Yapma Yoluyla Kendi̇ni̇ Güçlendi̇rme: Engelli̇ Bi̇reyleri̇n Yardımcı Ürünleri̇ Tasarlama ve Uyarlama Süreçleri̇ne Katılım Deneyimlerinin İncelenmesi.

Self-Empowement through Making: Exploring the Involvement Experiences of People with Disabilities in Designing and Adapting Assistive Products.

Danışman: Prof. Dr. Çağla Doğan

Mehmet Sinan Yakupoğlu. 2022.

Ev Köpeklerinin Refahını İyileştirmeye Yönelik Bir Tasarım Kılavuzu Geliştirilmesi

Developing a Design Guidance for Improving the Welfare of Domestic Dogs.

Danışman: Assist. Prof. Dr. Gülşen Töre Yargın

Ezgi Çiğdem Şahin (Beşe). 2022.

Covid-19 Pandemisi Sonrasında Çevrim içi Gıda Alışveriş Deneyimi için Tasarım: Gıda Alışveriş Uygulamaları üzerine Bir Araştırma

Design for Online Grocery Shopping Experience following Covid-19 Pandemic: An Investigation into Grocery Shopping Apps.

Danışman: Prof. Dr. Bahar Şener Pedgley

Abdullah Tarık Çelik. 2022.

Otonom Araçlı Gelecek Ulaşım Senaryolarının Kurgusal Tasarım ile İncelenmesi.

Investigating Future Mobility Scenarios with Autonomous Vehicles through Design Fiction.

Otonom Araçlı Gelecek Ulaşım Senaryolarının Kurgusal Tasarım ile İncelenmesi.

Danışman: Prof. Dr. Gülay Hasdoğan

Batuhan Şahin. 2022.

Birlikte Koşu: Mobil Aktivite Takip Uygulamalarındaki Sosyal Etkileşim Özellikleri ve Motivasyon Arasındaki İlişkiyi Keşfetmek

Run Together: Exploring the Relationship Between Motivation and Social Interaction Features of Activity-Tracking Apps

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Pelin Bilgin. 2022.

Kullanıcı Katılımı Yoluyla Ürün Bağlılığı ve Sürdürülebilirliğin Güçlendirilmesine Yönelik Tasarım Yönergeleri

Design Directions for Product Attachment and Sustainability Through Enabling User Involvement

Danışman: Senem Turhan

Ozan Aksun. 2022.

Espor İzleme Deneyiminin Geliştirilmesi: Rekabetçi Oyunlar ve İzleyici Arayüzleri Üzerine Bir Tasarım Çalışması

Enhancing the Experience of Esports Spectating: A Design Study on Competitive Gaming and Spectator Interfaces

Danışman: Owain Pedgley

Erdem Çankaya. 2022.

3D Yüzey Dokusu ve Marka Kimliğine Etkisi: Askeri Bağlamda Bir Çalışma

3D Surface Texture and Its Effect on Brand Identity: A Study in The Military Context

Danışman: Owain Pedgley

Zeynep Yılmaz Ünlü. 2022.

Kullanıcı Yolculuğu Yaklaşımını Benimseyerek Çevrim İçi ve Mağaza İçi Kıyafet Alışverişi Deneyimlerinin Analizi

Analysis of Online and In-Store Clothes Shopping Experiences Taking a User Journey Approach

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

İbrahim Elshamy. 2022.

Marka Deneyimi Göstergeleri: Marka Özelliklerine Ve Temas Noktalarına Göre Konsept Değerlendirme Aracı

Brand Experience Manifestation: A Tool for Concept Evaluation According to Brand Attributes and Touchpoints

Danışman: Owain Pedgley

2021

Aleena Hasan. 2021.

Kültürel Sonda Aracı Olarak Jugaad’ı Kullanarak Açık Tasarımın Araştırılması

Investigating Open Design Using Jugaad As A Cultural Probe

Danışman: Owain Pedgley

Havva Bilge Koyun. 2021.

İkiliklerle Oynamak: Oyuncak Tasarımında Toplumsal Cinsiyet İlişkileri

Playing With Binaries: Gender Relations In Toy Design

Danışman: Damla Tönük

Aylin Karadeniz. 2021.

Kendi Kendine Meme Muayenesinde Pozitif Deneyim İçin Tasarım: Mobil Sağlık Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

Design for Positive Breast Self-Examination Experience: An Investigation into Mobile Health Apps

Danışman: Prof. Dr. Bahar Şener Pedgley

Özcan Keklik, 2021.

Gelişen Yeni Çalışma Ekosistemlerinde İş Birliğinin Anlaşılması: Yaratım Atölyeleri

Understanding Collaborative Action in Emergent Work Ecosystems: Makerspaces

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu

Çağın Başkan, 2021.

Senin Tüm Tarihin: Dijital İstiflemeyi Yönetmek için Araştırma ve Tasarım

Entire History of You: Research and Design to Manage Digital

Danışman: Prof. Dr. Owain Pedgley

Sezen Yüksel, 2021.

Tekrar Oynat! Önceden Kaydedilmiş Müzik Çalma Deneyimlerindeki Değişikliklere Yönelik Bir Tasarım Çalışması.

Play It Back! A Design Study Regarding Changes in Pre-Recorded Music Playing Experiences.

Danışman: Prof. Dr. Owain Pedgley

Ayşe Kaplan, 2021.

Alternatif gıda ağları için sürdürülebilir tasarım önerileri: Güneşköy’ün topluluk destekli tarım (TDT) modeli üzerine bir vaka çalışması

Sustainable Design Implications for Alternative Food Networks: A Case on Güneşköy’s Community Supported Agriculture (CSA) Model.

Supervisor: Prof. Dr. Çağla Doğan

Lilyana Yazirlıoğlu, 2021.

Tamir Meraklılarının Ürün Bakım Faaliyetleri Yoluyla Duygusal Devamlılık ve Uzun Ömürlülük Sağlamaları için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri

Sustainable Design Considerations for Emotional Durability and Product Longevity through Product Care Activities by Repair Enthusiasts

Supervisor: Prof. Dr. Çağla Doğan

Ömür Sarper Seydioğlu, 2021.

Olağandışı bir radyo ile imalı etkileşimler: Anlamlı müzik dinleme deneyimleri sağlayan bir ürün tasarlamak

Implicit interactions with a peculiar radio: designing an interactive artefact for fostering meaningful music-listening experiences

Supervisor: Prof. Dr. Owain Pedgley

Zeynep Cansu İnal. 2021.

Kullanıcı Ürün Etkileşimini Anlamak: Yaşlılar İçin Ev Tipi Medikal Cihazlar Hakkında Bir Çalışma

Understanding User Product Interaction: A Study on Home Medical Devices for the Elderly

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Yashar Kardar. 2021.

Katılımcı Bağlılığı Sayesinde Gevşek Toplulukların Varlığını Sürdürmesi: InnoCampus Hızlandırıcı Programı Örneği

Sustaining Loose Communities Through Participant Engagement: The Case of InnoCampus Accelerator Program

Danışman: Fatma Korkut

Ezgi Doğa Balkanlı. 2021.

Sosyal Medya Fenomenleri Aracılığıyla Marka ve Geçici Mağaza Tasarımı Deneyimi

Brand and Ephemeral Retail Design Experience Through Social Media Influencers

Danışman: Fatma Korkut

Melis Dursun. 2021.

Çocuk Protezi Birlikte Tasarım Araç Kiti: Üretken Tasarım Araçları Yoluyla Çocukların El Protezi İhtiyaçlarını Ortaya Çıkarma

The Children’s Prosthesis Co-Design Toolkit: Eliciting Children’s Needs for Hand Prostheses Using Generative Design Tools

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

2020

Yağmur Kılıç. 2020.

Renklerin Dokunun Algılanması Üzerindeki Etkisi

Effects of Color on the Perception of Texture

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Özge Özdemir. 2020.

Çok Disiplinli Çok Uluslu Organizasyonlarda Ürün İçeriğinin Oluşturulması: Türk Otomobil Endüstrisinde Bir Vaka Çalışması

Generating Design Briefs Multidisciplinary Multinational Organizations: A Case in the Turkish Automobile Industry

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Yağmur Merve Arık. 2020.

Meditasyon Odaklı Zihinsel Sağlık Uygulamalarının Araştırılması ile Pozitif Kendine Yardım Müdahaleleri Deneyimi Tasarımı

Design for Positive Self-Help Intervention Experience with the Investigation of Meditation-Oriented  Mental Health Applications

Danışman: Gülay Hasdoğan

Ayşegül Özçelik. 2020.

Nesnenin İç Yüzü: Tamir Pratiği ve Amatör Bilgisayar Tamircilerinin Deneyimi

Encountering the Inner Face of Products: Computer Repair  Practice and Amateur Computer Repairers

Danışman: Harun Kaygan

Barış Bumin. 2020.

İkon Tasarımı ve Arkaplan Renginin Kullanıcıların Görsel Arama Performansları ve Kişisel Tercihleri Üzerindeki Etkileri

The Effects of Icon Design and Background Color on Visual Search Performance and User Preferences

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

2019

Sezgi Kaya. 2019.

Tip 1 Diyabet Yönetiminde Bedensel ve Biyososyal Kullanıcı Pratikleri

Bodily and Biosocial User Practices in Type 1 Diabetes Management

Danışman: Harun Kaygan

Çiğdem Demir. 2019.

Doğa Deneyimi Aracılığıyla Doğayla Birlikte Yaşam Tasarımının Keşfi

Exploration of Design for Cohabitation with Nature Through Nature Experience (Nex)

Danışman: Harun Kaygan

Hale Altınova. 2019.

Açık Tasarımın Ortaya Çıkış, Gelişim ve Türlerinin İncelenmesi: Sosyal Sorumlu Tasarım Yaklaşımı ile İlgili Bir Vaka Çalışması

An Investigation of Emergence, Development and Types of Open Design: A Case Study on Socially Responsible Design Approach

Danışman: Gülay Hasdoğan

Gizem Evcen. 2019.

Endüstriyel Tasarımcıların Gıda Geliştirme Sürecine Katkısı: Lider Bir Türk Çikolata Üreticisinde Çikolata Tasarımının Değerlendirilmesi

Contribution of Industrial Designers to the Food Development Process: A Review on Chocolate Design in a Leading Turkish Confectionary Manufacturer

Danışman: Figen Işık

Nimet Başar Kesdi. 2019.

Türk Mobilya Endüstrisinde Yeni Ürün Geliştirme: Firmalarda İstihdam Edilen Endüstriyel Tasarımcıların Deneyimleri

New Product Development in the Turkish Furniture Industry: Experiences of In-House Industrial Designers

Danışman: Pınar Kaygan

Taha Celal Yıldırım. 2019.

Yeni Nesil Endüstriyel Tasarımcıların Mesleki Örgütlenmeye Karşı Motivasyon ve Beklentileri

New Generation Industrial Designers’ Motivational Drivers towards Engagement with Professional Industrial Design Organizations in Turkey

Danışman: Gülay Hasdoğan

Duygu Vatan. 2019.

Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Sosyal İnovasyon İçin Tasarım: Akıllı Köy Projesinde Aktör İlişkileri

Design for Social Innovation for Rural Development in Turkey: Actor Relationships in the Smart Village Project

Danışman: Harun Kaygan

Azra Tuğçe Süngü. 2019.

Entegrasyona Geçişi Tasarlamak: Türkiye’deki Suriyelilerin Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Designing Transitions Towards Integration: Entrepreneurial Capacity Development for Syrians in Turkey

Danışman: Harun Kaygan

Hazal Ertürkan. 2019.

Kronik Zaman Baskısı İçin Tasarım Yoluyla Araştırma: Zaman Baskısı ve Yoksunluğu Çeken İnsanların İyi Oluş Durumlarını İyileştirmek İçin Keşifsel Bir Çalışma

Research through Design for Chronic Time Pressure: An Exploratory   Study For Improving Subjective Well-being of People Who Suffers from Time Pressure and Time Scarcity

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Selcen Kökçü Çetin. 2019.

Mobil Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bir Araştırma

An Investigation into User Experience of Mobile Passenger Information Systems

Danışman: Dalsu Özgen Koçyıldırım

Doğan Can Hatunoğlu. 2019.

Endüstriyel Tasarımcıların Meslek Kültürü ve Mesleki Yaşamlarındaki Deneyimleri Arasındaki İlişki

The Relation between the Designers and Their Experiences in Professional Life: Professional Culture of Industrial Design

Danışman: Pınar Kaygan

2018

Pınar Şimşek Çağlar. 2018.

Yeni Nesil Çalışma Alanları İçin Tasarım: Tasarımcıların Değerlendirmeleri

Designing for the New Generation Workspaces: Considerations of Designers

Danışman: Harun Kaygan

Ezgi Çakır. 2018.

Yeni Çalışma Alanlarında Yaratıcı Endüstri Çalışanları Arasında İş Birliği: İstanbul’da Bir Yaratıcı Merkez

Collaboration Among Creative Industry Workers in New Workspaces: The Case of a Creative Hub in İstanbul

Danışman: Pınar Kaygan

Cengiz Hakan Gürkanlı. 2018.

K-12 Eğitmenleri Perspektifinden Eğitsel Amaçlı Robot Kullanımına Yönelik Tasarım Yönlendirmeleri

Exploring Design Requirements for Educational Robots Used in K12 Education from Educator’s Perspective

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Hatice Merve Demirci. 2018.

Sohbet Aracısı ile Zaman Sürecinde Kullanıcı Deneyimi: Woebot’un Kişilerin Öznel İyi Oluşunu Desteklemesi Üzerine Bir Çalışma

User Experience Over Time with Conversational Agents: Case Study of Woebot on Supporting Subjective Well-being

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Utku Yücelmiş. 2018.

Askeri Ürünler İçin Özgün Fikirler Geliştirilmesine Yönelik Bir Prosedür Önerisi: Analoji Yoluyla Tasarım ile Uzmanlık Alanı Bilgisi Aktarımı

Examining the Efficiency of Design By Knowledge Reflection Tool: A Design By Analogy Study on Future Soldier Concepts

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Oğuzhan Topçuoğlu. 2018.

Manevra Lokomotifi Sürücü Kabininin Kullanıcı Değerlendirmesinde Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kullanım Potansiyellerinin İncelenmesi

Exploring the Potentials of Virtual Reality Technology for User Evaluation of a Shunter Locomotive Driver Cabin

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Ezgi Oğuz. 2018.

Üç Boyutlu Marka Olarak Korunan İkonik Tasarımlar: Tasarım Tarihi ve Fikri Mülkiyet Koruma Tarihinin Kesişimi

Iconic Designs Protected as Three-Dimensional Marks: The Intersection of Design History and Intellectual Property Protection History

Danışman: Fatma Korkut

Kübra Sıvışoğlu Kara. 2018.

Okul Öncesi Çocukların Oyuncakları Cinsiyet Odaklı Sınıflandırmaları: Tasarım Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Gender-Related Categorizations of Toys by Preschool Children: A Study on Design Features

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Zeliha Didem Yanpar. 2018.

Müfredat Dışı Bir Etkinlik Olarak Düzenlenen Tasarım Çalıştaylarının Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Eğitsel ve Mesleki Gelişimleri ile İlişkisi

The Relation Between Extracurricular Design Workshops and the Educational and Professional Developments of Industrial Design Students

Danışman: Pınar Kaygan

2017

Burak Taşdizen. 2017.

Örgü Örneğinin Politikası: Örgü Pratiğinin ve Bir Kadın Örgü Grubunun Etnografisi

Politics of the Knitting Pattern: Ethnography of Knitting Practice and a Women’s Knitting Community

Danışman: Harun Kaygan

Sıla Umulu. 2017.

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çocukların İhtiyaç ve Tercihlerini Anlamaya Yönelik Bir Ortak Tasarım Metodu Geliştirilmesi

Developing a Co-design Tool for Eliciting Children’s Needs and Preferences in the Context of Industrial Design Education

Danışman: Fatma Korkut

Nardin Seyedsabounchi. 2017.

Bir Sosyal Ağ Hizmetine Referansla Çağdaş İran Tasarımında Yerel Etkiler

Local Influences in Contemporary Iranian Design with Reference to a Social Network Service

Danışman: Fatma Korkut

Utku Ay. 2017.

Bir Üniversite Taraftar Topluluğunun Futbol Taraftar Ürünlerini Tasarlaması, Üretimi ve Tüketimi

Design, Making and Consumption of Football Fandom Products by a University-Based Football Fandom Group

Danışman: Harun Kaygan

Ahu Yolaç. 2017.

Çok Oyunculu Çevrimiçi Oyun Oyuncularının Alt Kültürel Etkileşimleri: Gerçek ve Sanal Yaşamlar Arasında Bir Köprü Olarak Beden

Multiplayer Online Gamers’ Subcultural Interactions: Body as a Bridge in Between Real and Virtual Lives

Danışman: Harun Kaygan

Aslıhan Tokat. 2017.

Ankara Kalesi Bölgesindeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşmeye Dayalı Olarak İncelenmesi

An Exploration of Crafts in the Ankara Castle Area Based On  Sustainable Design and Localization

Danışman: Çağla Doğan

Merve Çopur. 2017

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmalarının Değerlendirmesi

Evaluation of IMMIB Industrial Design Competitions and Future Foresights for the Competition

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

İrem Dilek. 2017.

Endüstriyel Tasarım Yarışmalarında Farklı Uzmanlık Alanlarından Jüri Üyelerinin Bakış Açılarının İncelenmesi

Collaboration Between Jury members from Various Fields of Expertise in Evaluation Phases of Industrial Design Competitions in Turkey

Danışman: Pınar Kaygan

2016

Mert Kulaksız. 2016.

Lisans Düzeyinde Tasarım Öğrencilerini Destekleyen Kullanıcı Gözlemleri İçin Araştırma ve Sunum Aracı Olarak Deneyim Çizelgesi

Experience Chart as a Research and Presentation Tool for User Observations Supporting Design Students at Undergraduate Level

Danışman: Çağla Doğan

Özümcan Demir. 2016

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Disiplinler Arası Takım Çalışması Deneyimi

Industrial Design Students Experiences of Interdisciplinary Teamwork

Danışman: Pınar Kaygan

Ahmed Jawwad Sayed Zaidi. 2016.

Etkileşimli Müze Sergileri ile Kullanıcı Deneyiminin Geliştirilmesi İçin Oyunlaştırmanın Strateji Olarak Kullanımı

Gamification as a Strategy to Improve User Experience with Interactive Museum Exhibits

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Ceren Köktürk. 2016.

Bir Kompakt Ev Deneyimi Olarak Sefer Tası İçin Tasarım Kriterleri

Design Guidelines for Lunch Box as Compact Home Experience

Danışman: Harun Kaygan

Erdi Özgürlük. 2016.

Eylem Araştırması Yöntemi ile Şehir İçi Otobüslerin Dış Kısmına Konumlandırılacak Bisiklet Taşıma Aparatı Tasarımının Geliştirilmesi

Developing an External Bike Rack for Inner-City Public Busses a Research Through Design Process

Danışman: Gülay Hasdoğan

İsmail Yavuz Paksoy. 2016.

Tüketici Elektroniği Ürünlerinden Derlenen 3-boyutlu Yüzey Doku Örneklerine Karşı Tutumların İncelenmesi

Attitudes Towards 3D Surface Texture Samples Derived  from Consumer Electronics

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

2015

Itır Güngör Boncukçu. 2015. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyo Dersleri İçin Yeni Öğrenme Ortamları Olarak 3 Boyutlu Sanal Dünyalar

3D Visual Worlds as New Learning Environments for Industrial Design Studio Course

Danışman: Canan E. Ünlü

Yunus Tuncel. 2015.

İş ve Dinlence Arasında: Kamusal Alandaki Boş Zamanda Ürünlerle Etkileşim

Between Work and Leisure: Interactions with Products in Public Idle Time

Danışman: Harun Kaygan

Dilem Akıner. 2015.

Çevrimiçi Kitlesel Özelleştirme: Çevrimiçi Kitlesel Özelleştirilebilir Ürünlerin Temsil Edilmesinde Tüketicilerin Tercihleri Üzerine Bir Çalışma

Mass Customization Through Online Shopping: A Study on Online Product Customization

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Ümit Bayırlı. 2015.

ODTÜ Endustri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Verilen Temel Tasarım Eğitiminin Değerlendirilmesi

Evaluation of Basic Design Education at METU Department of Industrial Design

Danışman: Dalsu Özgen Koçyıldırım

Başak Topal. 2015. 

Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Endüstriyel Tasarım Uygulamalarını Desteklemeye Yönelik Değerlendirilmesi

Appraisal of Augmented Reality Technologies for Supporting Industrial Design Practices

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Koray Benli. 2015.

Ürün Deneyiminin Bileşeni Olan Ses İçin Tasarlamak: Yeni Bir Kavramsal Aracın Geliştirilmesi

Designing for Sound as a Component of Product Experience: Development of a Novel Conceptual Tool

Danışman: Owain Pedgley

Selma Kadiroğlu. 2015

2004’teki Özelleştirme Sonrası Türkiye Piyasasına Çıkan Rakı Ambalaj Tasarımları: Tasarım Hedefleri Doğrultusunda Tasarımcıların Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma

Raki Glass Packaging Designs Introduced into the Turkish Market After the Privatization in 2004: A Study on Designers Practices in Relation to Design Goals

Danışman: Fatma Korkut

2014

Nur Nagihan Tuna. 2014

Sağlık ve İyi Oluş İçin Tasarım: Beslenme Kontrolüne Yönelik Beden Takibi İçin Akıllı Cihaz Uygulamaları Üzerine Araştırma

Design for Health and Wellbeing: An Investigation Into Diet Control Body-Monitoring Applications for Smart Devices

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Güzin Şen. 2014.

Kamusal Alanlarda Mobil Müzik Dinleme Deneyiminin Zenginleştirilmesinde Fiziksel Etkileşim Teknolojilerinin Sunduğu Avantajlar

Potentials of Embodied Interactive Technologies to Enhance Mobile Listening Experience in Public Environment

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Nur Yıldırım. 2014

Tasarımda Fikir Geliştirme İçin Doğadan İlham Alan Tasarım Paradigmaları: Ambalaj Tasarımı Üzerine Bir Çalışma

Nature Inspired Design Paradigms For Design Ideation: A study on Packaging Design

Danışman: Hakan Gürsu

Dilruba Oğur. 2014.

Küçük Ev Aletleri İçin Kaynakların Verimli Kullanımına Yönelik Sürdürülebilirlik Ölçütleri

Sustainability Considerations on Effective Use of Resources for Small Household Appliances

Danışman: Çağla Doğan

Duygu Ürün Çınar. 2014.

Askeriyede Kullanılan Klavye Harici Giriş Aygıtları İçin Kullanıcı Memnuniyetine İlişkin Tasarım Önerileri

User Satisfaction Related Design Recommendations for Non Keyboard Input Devices in Military

Danışman: Canan E. Ünlü

Merve Aydın. 2014.

Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Koşulları: Cpap Cihazlarının Kullanım Koşullarına Yönelik Etkenlerin Tespiti Üzerine Bir Çalışma

Context of Use of Home Use Medical Devices: A Study on the Identification of Contextual Factors of Cpap Devices

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Merve Coşkun. 2014.

İşleve Yönelik Etkileşimler Sırasındaki Duyusal Deneyimler: Çay Makineleri ve Elektrik Süpürgeleri Üzerine Bir Çalışma

Sensorial Experiences During Instrumental Interaction: A Study on Tea Makers and Vacuum Cleaners

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Kıvılcım Çınar Okuşluğ. 2014.

Kullanıcıların Duygusal Tepkilerini Etkileyen Faktörler Olarak Ürünlerin Görsel Nitelikleri: Dişçilik Aletleri Üzerine Bir Çalışma

Visual Attributes of Products as the Factors Influencing Users Emotional Reactions: A Study on Dental Instruments

Danışman: Canan E. Ünlü

Milad Hajiamiri. 2014.

Web Tabanlı Kolektif Tasarım Platformlarında Kitle Katılımı: Quirky Bünyesinde Çalışan Endüstriyel Tasarımcılar Üzerine Bir Çalışma

Crowd Participation in Web-based Collective Design Platforms: A Study on Quirky’s In-house Industrial Designers

Danışman: Fatma Korkut

2013

İzzettin Fazıl Akın. 2013.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerine Uygun Bir Malzeme Bilgisi Sistemi Araştırması ve Tasarımı

Research and Design for a Material Sample Information System Appropriate to Industrial Design Students

Danışman: Owain Pedgley

Nazlı Gökçe Terzioğlu. 2013. 

Sürdürülebilir Tasarım İçin Mutfakta Kullanılan Elektrikli Küçük Ev Aletlerinin Ürün Ömrünün Uzatılması: Ankara’daki Teknik Servislerle Ürün Bakımı ve Onarımı Üzerine Bir Araştırma

Extending the Lifespan of Small Kitchen Appliances for Sustainable Design: A Research on Product Maintenance and Repair with Technical Services in Ankara

Danışman: Çağla Doğan

Hande Işık. 2013. 

Mobil Fiziksel Aktivite Uygulamalarının Mutluluk ile İlişkilendirilen Özelliklerinin Analizi

Analysis of Happiness Related Qualities of Mobile Physical Activity Applications

Danışman: Çiğdem Erbuğ

2012

Mehmet Erçin Okursoy. 2012. 

Ankara Mobilya Endüstrisindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin Sürdürülebilir Ürün Tasarımına Entegrasyonuna Dair Fırsatlar ve Engeller

Barriers and Opportunities for Integrating Sustainable Product Design into Ankara Small and Medium-Sized Furniture Enterprises

Danışman: Owain Pedgley

Sedef Süner. 2012. 

Bir Kullanıcı Grubu Olarak Anaokulu Çocukları: Müzik Oyuncaklarıyla İlgili Tasarıma Dair Kaygılar

Preschool Children as a User Group: Design Considerations for Musical Toys

Danışman: Canan E. Ünlü

Efe Alpay. 2012.

Tasarımcılar Açısından Katkılı İmalat Uygulamalarının Endüstriyel Tasarım Mesleği Üzerine Etkileri

Implications of Additive Manufacturing Applications for Industrial Design Profession from the Perspective of Industrial Designers

Danışman: Refik Toksöz

Hakan Boğazpınar. 2012. 

Dış Kaynak Tasarım Yönetimi Uygulamaları: Türkiye’de Firmalar ve Tasarım Danışmanları ile Yürütülen Bir Çalışma

Outsourced Design Management Implementations: A Study Conducted with Firms and Design Consultancies in Turkey

Danışman: Hakan Gürsu

Irmak Yalçıner. 2012. 

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Görsel Anlatım: Sekiz Farklı Hukuk Sistemindeki Düzenlemeler ve Kılavuzlar ile Türk Patent Enstitüsü Uzmanlarıyla Yapılan Görüşmeler Temelinde Türkiye’ye Yönelik Bir Kılavuz Önerisi

Visual Representation in Industrial Design Registration: A Proposed Guideline for Turkey Based on Legal Texts and Guidelines from Eight Different Jurisdictions and Interviews with Turkish Patent Institute Examiners

Danışman: Fatma Korkut

Yekta Bakırlıoğlu. 2012. 

Sürdürülebilirlik İçin biyomimikri: Sürdürlebilir Ürün Tasarımı Eğitiminde Bir Eğitim Projesi

Biomimicry for Sustainability: An Educational Project in Sustainable Product Design

Danışman: Çağla Doğan

2011

Esma Burcu (Özkaya) Çelikkaya. 2011. 

Çocukların Öğrenme Teknolojilerinden Beklentileri

Children’s Expectations from Learning Technologies

Danışman: Hakan Gürsu

Gökçe Kanmaz. 2011. 

Tedarikçilerin Ürün Tasarım Sürecine Katılımı: Türk Otomotiv Endüstrisi Üzerine Bir Çalışma

Suppliers’ Involvement in Product Design Process: A Study on Turkish Automotive Industry

Danışman: Canan E. Ünlü

Damla Tönük. 2011. 

Dua Sayma Pratiği: Türkiye’de Günlük Hayatta Tespih ve Zikirmatik Kullanımı

The Practice of Counting Prayers: Use of Tespih and “Zikirmatik” in Everyday Life in Turkey

Danışman: Figen Işık

Ayşe Naciye Çelebi. 2011. 

Enerji Tasarruflu Davranış İçin Ev Kaynaklarının Yeniden Dağılımı

Reallocation of Household Resources for Energy Saving Behavior

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Damla Gedikli. 2011. 

Tasarım Özelliklerinin Kullanıcıların Ürün Değer Tespitindeki Rolü: Taşınabilir Dijital Müzik Çalarlar Üzerine Bir Çalışma

The Role of Design Attributes in Users′ Value Assignment: The Case of Portable Digital Audio Players

Danışman: Gülay Hasdoğan

Teksin Açıkgöz Kopanoğlu. 2011. 

Türünün İlk Örneği Etkileşimli Sistemlerde Kullanıcı Gereksinimlerinin Belirlenmesi: İnsan Robot Etkileşimi Üzerine Bir Bilişsel Analiz Uygulaması

Determining User-Centered Design Requirements of First-Of-A-Kind Interactive Systems: An Implementation of Hybrid Cognitive Analysis on Human Robot Interaction

Danışman: Canan E. Ünlü

2010

Ahmet Burak Veyisoğlu. 2010. 

Çamaşır Makinesinde Ürün Görünüşünün Ürün Kalite Algısı Üzerindeki Etkisi

The Influence of Product Appearance On Perceived Product Quality in Reference to Washing Machines

Danışman: Gülay Hasdoğan

Ali Zengin. 2010. 

Yerel Ticari Araç Markası Temsa Üzerinde Yapılan Çalışma Üzerinden, Marka Tanınırlığı İçin Marka Kimliği ve Ürün Dış Tasarımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Anlambilimsel Yaklaşım

A Semantic Approach to the Relationship Between Brand Identity and Exterior Product Design for Visual Brand/Product Recognition, Through A Case Study On Local Commercial Vehicle Brand, Temsa

Danışman: Gülay Hasdoğan

Gülsüm Baran. 2010

Ondokuzuncu Yüzyıl Sonrası Modern Banyoların Seramik Sağlık Gereçleri Üzerinden İncelenmesi

A Study on Modern Bathroom Through Sanitary Ware After the Nineteenth Century

Danışman: Hakan Gürsu

Işık Örsel. 2010.

Elektrikli Mutfak Aletlerinde Kademeli Değer Yitimi ve Kullanılmama

Progressive Obsolescence and Product Non-Use in Electrical Kitchen Appliances

Danışman: Mehmet Asatekin

Çiğdem Köroğlu (Güneş). 2010.

Sayısal Kokpit Otomasyonunda İnsan Faktörleri Sorunları

Human Factors Issues of Glass Cockpit Automation

Danışman: Mehmet Asatekin

Elif Öztürk. 2010.

Çevrimiçi Uzaktan Eğitim: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım

Online Distance Education: A New Approach to Industrial Design Education

Danışman: Canan E. Ünlü

Naz Atacan Pamir. 2010.

Akıllı Ürünler: Teknolojik Uygulamalar-Kullanıcı Beklentileri

Smart Products: Technological Applications vs User Expectations

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Aykut Coşkun. 2010.

Ürün Tasarım Süreci Ve Sürdürülebilirlik İçin Kullanım Sonrası Tasarım Düşüncesi-Cam Ambalaj Alanında Yapılan Bir Eğitim Projesi Üzerine Bir Çalışma

Post-Use Design Thinking for Product Design Process and Sustainability: A Study on an Educational Project in Glass Packaging

Danışman: Çağla Doğan

Seçil Köprülü. 2010.

Ürün Kategorileri Arasında Çift Kutuplu Kelime Çiftlerinin İlgililik Düzeyleri: Otomobiller Ve İphone Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma

Designing Automobile Interiors for User Satisfaction/ Relevancy Of Bipolar Word Pairs Across Product Categories: A Comparative Study Between Automobiles and the Iphone

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

2009

Melda Genç. 2009.

Tuvaletlerin Evrimi Ve Günümüzdeki Durumu

Alaturca Toilet Design Throughout the Evolution of Toilets and its Current State

Danışman: Canan E. Ünlü

Tuğçe Akın. 2009.

Akıllı Malzemeler Bağlamında İletişim: Malzeme İnovasyonu ve Ürün Tasarımı Arasindaki Boşluğu Gidermek

Communication of Smart Materials: Bridging the Gap Between Material Innovation and Product Design

Danışman: Owain Pedgley

Javad Khalaj. 2009.

Ürünün Dış Görünüşünde Tasarımcıların Hedefledikleri Mesajların ve Kullanıcıların Algıladıkları Mesajların Karşılaştırmalı Analizi

A Comparative Analysis of Designers′ Intended Messages and Users′ Perceived Messages Embodied in Product Appearance

Danışman: Owain Pedgley

Senem Tural (Turhan). 2009.

Sürdürülebilirlik ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Üzerine Bir Çalışma

Sustainability and Industrial Design Education: The Case of the Department of Industrial Design at METU, Turkey

Danışman: Canan E. Ünlü

Erinç Erel. 2009.

Kullanıcı Grubu Olarak Çok-Nesilli İşgücü: Ofis Ortamları Üzerine Bir Çalışma

Multi-Generational Workforce as A User Group: A Study on Office Environments

Danışman: Canan E. Ünlü

Anıl Ilgaz. 2009.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Bir Değerlendirme ve Eleştiri Aracı Olarak Tasarım Jürileri: ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Üzerine Bir Çalışma

Design Juries as a Means of Assessment and Criticism in Industrial Design Education: A Study on METU Department of Industrial Design

Danışman: Fatma Korkut

Mehtap Öztürk Şengül. 2009.

Türkiye’de Düşük Teknolojili Küçük Ve Orta Ölçekli Mobilya Endüstrisinde Tasarım Ve Tasarımcının Yeri

Position of Design and the Designer in Low-Tech Small and Medium Scale Furniture Industry in Turkey

Danışman: Gülay Hasdoğan

Ezgi Abacı. 2009.

Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki Kentsel Kimlik Öğeleri için Lokal Kullanıcıların Algısal Değerleri

Perception Values of Local Users For Urban Identity Elements in Ankara Atatürk Boulevard

Danışman: Hakan Gürsu

2008

Nazlı Cila. 2008.

Kullanıcıların Ürünlerde Deneyimledikleri Eğlencenin Boyutları

The Dimensions of Users′ Fun Experiences with Consumer Products

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Ece Gürakar. 2008.

Çevreye Duyarlı Ürün Tasarımının Türkiye Endüstrisindeki Konumu

The Situation of Ecodesign in Turkish Industry

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Armağan Karahanoğlu. 2008.

Kullanıcıların Markalara ve Markalı Ürünlerine Olan Duygusal Yaklaşımı Üzerine Bir Çalışma

A Study of Consumers′ Emotional Responses Towards Brands and Branded Products.

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

Ezgi Ozan. 2008.

Okul Öncesi Çocukların Farklı Oyun Materyallerine İlişkin Tercih Ve Değerlendirme Kriterleri

Preferences and Evaluation Criteria of Preschool Children Related to Different Types of Play Materials

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Nergis Özcan. 2008.

Elle Kullanılan Ürünlerin Dokunsal Niteliklerine Kullanıcı Deneyimindeki Tepkiler

The Emotional Reactions of Tactual Qualities on Handheld Product Experiences

Danışman: Hakan Gürsu

Seda Özçetin. 2008.

Türkiye’deki Endüstriyel Tasarım Tarihinde Tasarım Sergilerinin Rolü ve Önemi: 1989-2008

The Role and Significance of Design Exhibitions in the History of Industrial Design in Turkey 1989-2008

Danışman: Figen Işık

Diler Şimşek. 2008.

Askeriyede Yeni Ürün Kabulünü Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

Factors Influencing New Product Acceptance: A Study on Military Context

Danışman: Canan E. Ünlü

Aybike Tamer. 2008.

Ürün Dış Görünüşlerinin Uyandırdığı İlgi Duygusunun İncelenmesi

Exploring Interest Evoked by Product Appearance

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Mehmet Turhan. 2008.

Kullanıcının Algıladığı Semantik Ölçütlere Göre Şehiriçi Raylı Taşıma Aracının İç Ögelerine İlişkin Tasarım Önerileri Elde Etmeye Yönelik Bir Yaklaşım

An Approach to Achieve Design Recommendations for Interior Elements of Urban Railway Transport with Regard to User Perception of Semantic Dimensions

Danışman: Gülay Hasdoğan

Gülen Toker. 2008.

Bilim Kurgu Filmlerindeki Nesnelerin Gelecekle ilgili Fikirlerin Oluşmasındaki Katkısının Anlaşılması ve Gösterilmesi

Understanding and Demonstrating the Contribution of Objects to the Construction of the Idea of Future in Science Fiction Film

Danışman: Figen Işık

2007

Esra Günlü. 2007.

Makine Evden Akıllı Eve: 20. Yüzyıl Boyunca Teknoloji ve Özel Alan İlişkisi

From Machine House to Smart Home: the Relationship between Technology and Private Sphere throughout the 20th Century

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Deniz Öztürk. 2007.

Farklı Firmalar Tarafından İzlenen Ürün Piyasaya Sürme Stratejileri Ve Bunların Ürün Geliştirme Üzerindeki Etkileri

Launch Strategies Chosen for Different Organizations and their Implications for Product Development

Danışman: Canan E. Ünlü

Ömer Orhun Baysal. 2007.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde, Etkin Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Stratejiler: Mezuniyet Projeleri Üzerine Bir Vaka Çalışması

Strategies for An Effective University – Industry Collaboration in Industrial Design Education: A Case Study of Graduation Projects

Danışman: Gülay Hasdoğan

Özge Ertoptamış. 2007.

Konsept Geliştirme Sürecinde Yaratıcılığı Arttırma: Kara Kutunun Analojiye Dayalı Düşünme İçin Bir Araç Olarak Uygulanması

Enhancing Creativity in the Concept Generation Phase: Implementation of Black Box as a Tool for Analogical Reasoning

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Banu Karademir. 2007.

Ürünlerin Etrafında Oluşturulan Anlatının Analizi: Tupperware Ürünleri Üzerine Bir Araştırma

Analysis of the Narrative Constructed Around Products: A Case Study on Tupperware Products

Danışman: Figen Işık

Derya Özçelik. 2007.

Kullanıcı Katılımıyla Tasarım Çalıştaylarının Sunumu: Uzaktan Kumanda Tasarımı Üzerine Bir Kaynak

Presenting the Outcomes of a Participatory User Workshop: A Design Research Based on the Case of Remote Controls

Danışman: Gülay Hasdoğan

Gözde Pehlivan. 2007.

Ürün Geliştirme Sürecinde Takım Çalışmasının Etkinliği: Mühendis-Endüstriyel Tasarımcı İlişkisi

Teamwork Effectiveness for Successful Product Development: Relationship Between Engineers and Industrial Designers

Danışman: Canan E. Ünlü

Müzeyyen Sözen. 2007.

Türkiyede Tasarım Danışmanlığı: Firma Yapısı, Verilen Hizmetler ve Danışmanlık Hizmeti Alan Sektörler Üzerine Bir Çalışma

Design Consultancy in Turkey: A Study on the Business Structure, Services and Clients

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Yasemin Tekmen. 2007.

Çok Fonksiyonlu Mutfak Karıştırma Aletlerinin Evrimi Üzerine Bir Analiz

An Analysis of the Evolution of Multi Functional Kitchen Mixing Tools

Danışman: Hakan Gürsu

Emin Ertuğrul Yurdakul. 2007.

Yazılım Gömülü Ürünlerde Özuyarımlı Yapının Sibernetik Çerçevede İncelenmesi

Investigation Into Adaptive Structure in Software-Embedded Products From Cybernetic Perspective

Danışman: Bahar Şener-Pedgley

2006

Aylin Altaş. 2006.

Kullanıcıların Öznel Değerlendirmeleri Doğrultusunda Otomobil Sürücü Arayüzü Oluşturan Tasarım Ölçütleri

Design Decision on Automobile Driver Interface Regarding with Subjective Evaluations of Users

Danışman: Mehmet Asatekin

Ülkü Bayer. 2006.

Sözleşme İle Mobilya Üretimi Yapan Firmalarda Tasarım Danışmanlığı Hizmeti: Türkiye’de Orta Ölçekli Bir Firmanın Bir Alan Çalışması ile İncelenmesi

The Use of Design Consultancy For Companies Producing Furniture on Contract Basis: The Case of a Medium Sized Company in Turkey

Danışman: Güner Mutaf

Ebru Cansızoğlu. 2006.

Görsel Çekiciliğin Algılanan Kullanılabilirliğe Etkisi

The Influence of Visual Appeal on Perceived Usability

Danışman: Canan E. Ünlü

Engin Çekçeoğlu. 2006.

Kurumsal Kimliğin Ürün Formu Yoluyla Algılanması ve Dijital Fotoğraf Makinelerin Görsel Benzerliklerinin Karşılaştırılması

Communicating Corporate Identity Through Form Attributes and Evaluating Visual Analogy of Digital Cameras

Danışman: Mehmet Asatekin

Ekin Dino. 2006.

Tasarımın Yazılım Ürünlerinin Evriminde Bir Sonraki Adım Olarak İncelenmesi: Katılan Değerlerin Analizi

Investigation of Design As The Next Step in Software Product Evolution: An Analysis of Added Values

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Tuğra Erol. 2006.

Otomobil Koltuğu Konforunun Görsel Algısı

The Visual Perception of Automobile Seat Comfort

Danışman: Hakan Gürsu

Harun Kaygan. 2006.

Ürünlerin Ulusal Tasarım Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi: Art Decor Dergisi Üzerine Bir Vaka Çalışması

Evaluation of Products Through the Concept of National Design: A Case Study on Art Decor Magazine

Danışman: Aren Emre Kurtgözü

Duygu Keskin. 2006.

Kamuya Ait Bisiklet Sistemlerinin Ürün-Hizmet Sistemi Açısından İncelenmesi

Analysis of Public Use Bicycle Systems for a Product-Service System Perspective

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Tülay Özkan. 2006.

Görme Engelli Kullancı ve Ürün Etkileşimi: Çamaşır Makinesi, Elektrikli Süpürge ve Ütü Arayüzleri Üzerine Bir Çalışma

Visually-Impaired Users and Product Interaction: A Study on the Interfaces of Washing Machines, Vacuum Cleaners and Irons

Danışman: Refik Toksöz

Yasemin Saatçioğlu (Oran). 2006.

Türk Endüstrisinde Tasarım Hizmetinin Dışarıdan Alımı Üzerine Durum Değerlendirmesi

The State of Outsourcing Design Expertise in the Turkish Manufacturing Industry

Danışman: Gülay Hasdoğan

Arda Bülben (Süel) Yazıcı. 2006.

Türk Endüstrisinde Firma İçi Çalışan Endüstriyel Tasarımcının Rolü: Üreticilerin Ve Tasarımcıların Algıları

The Role of Industrial Designer in Turkish Industry: The Perceptions of Manufacturers and Designers

Danışman: Gülay Hasdoğan

Gülşen Töre. 2006.

Kullanıcı Çalıştayları: Kullanıcı İhtiyaçlarını Ve Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Problemleri Ortaya Çıkarmak İçin Bir Prosedür

User Workshops: A Procedure for Eliciting User Needs and User Defined Problems

Danışman: Gülay Hasdoğan

Nermin Yavaş. 2006.

Ürün Dış Görünüm Algısında Cinsiyet Farklılıkları

Gender Differences in Product Form Perception

Danışman: Hakan Gürsu

2005

Ahmet Akın. 2005. 

Yeni Medyalar Terimi ve Kavramlarının Ürün Tasarımı Alanına Katkıları Üzerine Bir İnceleme

Possible Interventions of New Media Literature in Design Literature and Practical Effects of Emerging New Media Technologies on Product Design Practice

Danışman: Aren Emre Kurtgözü

Fırat Ant. 2005. 

Müşteri Talebine Yönelik Ürünlerin Tasarlanması: MAN Türkiye A.Ş.’de Şehir İçi Otobüs İç Tasarımı Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi

Designing Customer Demand Oriented Products : A Case Study on Inner City Bus Interior Design in MAN Türkiye A.Ş.

Danışman: Gülay Hasdoğan

Erdem Demir. 2005. 

Farklı Ürün Gruplarında Kullanıcı Tatmini Boyutları

Dimensions of User Satisfaction for Different Product Groups

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Değer Demircan. 2005. 

Türkiye’de Endüstriyel Tasarıma Esin Kaynağı Olarak Elsanatı Kültürü

Craft Culture as the Source of Inspiration for Industrial Design in Turkey

Danışman: Mehmet Asatekin

Selcen Ergun. 2005.

Tüketici Kimliğinin Aracıları Olarak Ürün Tasarımı ve Reklam Üzerine Bir Çalışma

An Inquiry into Product Design and Advertising as Mediators of Consumer Identity

Danışman: Aren Emre Kurtgözü

Cenk Güner. 2005. 

Tüketici Kimliğinin Aracıları Olarak Ürün Tasarımı ve Reklam Üzerine Bir Çalışma

Fitting Passenger Seats on Intercity Coaches to Turkish Population: An Ergonomic Study

Danışman: Mehmet Asatekin

Gökçe İnce. 2005. 

Tasarımcının Sorumluluğu: Tasarımdaki Kullanıcı Kavramına Öteki Kavramı Üzerinden Eleştirel Bir Bakış

Designer′s Responsibility: A Critical Approach to the Concept of User in Design Through the Concept of Other

Danışman: Fatma Korkut

Burçin Kesercioğlu. 2005.

Kullanıcı Odaklı Tasarım Yaklaşımının Tüketici Ambalajlarına Katkısı

The Contribution of User-Centered Design to Consumer Packages

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Kerem Kuleli. 2005. 

Yeni Ürünler İçin Kullanıcı-Ürün İlişkisi: Kullanıcı Yetkinliği ve Özelliklerinin Önemi

User-Product Interaction in New Product Encounters: Prominence of User Expertise and Product Properties

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Yeşim Özalp. 2005. 

Marka Kimliğinin ve Ürün Tasarımının Tüketici Tarafından Oluşturulan Anlamlarının Etkileşimi

The Interaction of the Consumer Constructed Meanings of Brand Identity and ‘Designed’ Product

Danışman: Aren Emre Kurtgözü

Osman Şişman. 2005. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı İçin Etik: Tasarımda Sürdürülebilirlik Üzerine Etik-Politik Bir Eleştiri

Ethics for Industrial Design: An Ethico – Political Critique of Sustainability in Industrial Design

Danışman: Aren Emre Kurtgözü

2004

Gün Acar. 2004. 

Tasarım Süreçlerinin İncelenmesi: Endüstri Ürünleri Tasarımı Öğrencilerinin Mezuniyet Projeleri Üzerine Bir Çalışma

Analysing Design Processes: A Study on Graduation Projects of Industrial Design Students

Danışman: Gülay Hasdoğan

Hande Büyükpamukçu. 2004. 

Okul Öncesi Çocuk Yatak Odası Ortamlarında Tasarım Ölçütleri ve Türkiye’deki Çocuk Mobilyası Sektörünün Bugünkü Analizi

Design Considerations in Children Bedroom Furniture of Preschool Period with an Analysis of Today′s Turkish Children Furniture Market

Danışman: Mehmet Asatekin

Pelin Gültekin. 2004. 

Teknoloji Merkezli Tasarımın Kullanıcı-Ürün Etkileşimi ve Ürün Kullanılabilirliği Üzerine Etkileri

The Negative Effects of Technology-Driven Product Design on User-Product Interaction and Product Usability

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Elvin Karana. 2004. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanı İçin Önerilen Bir Malzeme Seçim Kaynağı İçin Kriterler: Türk Tasarımcılarının Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Guidelines for a Materials Selection Source for Industrial Design Activity: A Survey on the Expectations of Turkish Designers

Danışman: Gülay Hasdoğan

Zeynep Karapars. 2004. 

Ürün Kullanılabilirliğinde Sosyo Ekonomik Faktörler ve Kullanım Koşulları İlişkisi

The Impact of Socioeconomic Factors on Usability

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Sultan Kaygın. 2004. 

Ergonominin Tüketici Elektroniği Tasarımına Entegrasyonundaki Sorunlar

Deficiencies in the Integration of Ergonomics Knowledge into Consumer Electronics Design

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Sena Öksüz. 2004. 

Lider Otomobil Firmalarının Renk Belirleme Süreci ve Kriterlerinin Farklılıkları ile İlgili Bir Karşılaştırmalı Çalışma

A Comparative Study on Differences in Color Determination Process and Criteria of Leading Automobile Companies

Danışman: Hakan Gürsu

Damla Özer. 2004. 

Türkiye’deki Endüstri Ürünleri Tasarımı Programlarındaki Temel Tasarım Derslerinin Kökenleri Amaçları ve Yöntemleri

Origins, Aims and Methods of Basic Design Courses in Industrial Design Programs in Turkey

Danışman: Fatma Korkut

Aydın Öztoprak. 2004. 

Bir Sanal Tasarım Stüdyosu Değerlendirmesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Delft Teknoloji Üniversitesi Arasında Bir Ders

An Evaluation of Virtual Design Studio: A Course Between Middle East Technical University and Delft University of Technology

Danışman: Çiğdem Erbuğ

2003

Süleyman Vedat Sarıgöl. 2003.

Yaratıcılığa bir Bakış Açısı: Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Tasarım Takımlarında Yaratıcılığı Geliştirme Yolları

A Perspective on Creativity:  The Ways to Enhance Creativity in Design Teams in New Product Development Process

Danışman: Gülay Hasdoğan

Akanay Akata 2003. 

Endüstri Ürünleri Tasarımında Ürünlerin Cinsiyetlendirilmesi

Gendering of Products in Industrial Design

Danışman: Gülay Hasdoğan

İdil Gaziulusoy. 2003. 

Endüstride ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Mesleğinde Sürdürülebilir Kalkınmaya İlişkin Uygulamalar: Arçelik Kurumu Alan Çalışması

Implementations in Relation to Sustainable Development in Industry and Industrial Design Profession: A Case of Arçelik Corporation

Danışman: Hakan Gürsu

Pınar Metin. 2003. 

Geleneksel Çocuk Parkı Oyun Eleman Tasarımlarının Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi

Attributes of Traditional Playground Equipment Design in Children′s Developmental Needs

Danışman: Hakan Gürsu

Zeynep Sevener. 2003. 

Estetik Özelliklerin Üründen Doğan Haz Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak Değerlendirilmesi

Empirical Assessment of the Influence of Aesthetic Properties on Product Pleasure

Danışman: Mehmet Asatekin

2002

Erdem Ayvaz. 2002. 

Kişisel Sayısal Asistanların Kullanılabilirliği Ölçümüne Farklı Bir Yaklaşım

An Approach for Evaluating Usability of Personal Digital Assistants

Danışman: Mehmet Asatekin

Ali Emre Berkman. 2002. 

Ergonominin Pazarlama ve Ürün Biçimlendirilmesine Etkisi

The Influence of Ergonomics on Marketing and Product Styling

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Alper Çalgüner. 2002. 

Teknolojik Değişimlerin Fotoğraf Makinesi Tasarımlarına ve Bunların Ürün-Kullanıcı İlişkilerine Etkisi

The Effects of Technological Changes on Photographic Camera Designs and Their User-Product Relationships

Danışman: Mehmet Asatekin

Serkan Güneş. 2002. 

Çapraz Fonksiyonlu Tasarım Ekiplerinde Etkin İç İletişim Faktörleri: Bir Yüksek Lisans Tasarım Dersi Kapsamında Çapraz-fonksiyonlu Tasarım Ekipleri Örneği

Effective Internal Communication Issues in Cross-Functional Design Teams: The Case of a Graduate Course in Industrial Design

Danışman: Fatma Korkut

Özlem Savaş. 2002. 

İnsan-Ürün İlişkisine Bir Bakış Açısı: Bağlılık ve Kopukluk

A Perspective on the Person-Product Relationship: Attachment and Detachment

Danışman: Gülay Hasdoğan

Oytun Tuzcu. 2002. 

İnternetin Ürün Tasarımı Üzerindeki Etkileri

The Effects of Internet on Product Design

Danışman: Çiğdem Erbuğ

2001

Dilek Akbulut. 2001. 

İşporta Ürünlerinde Yaratıcılığın Kaynakları: Türkiye’deki Küçük Ölçekli Oyuncak Endüstrisi Üzerine Bir Çalışma

The Sources of Creativity in Peddling Products with Particular Focus on Small-Scale Toy Industry in Turkey

Danışman: Gülay Hasdoğan

Sarp Bekit. 2001. 

Anaokullarında 3 ve 6 Yaş İçin Oyuncak Güvenliği

Toy Safety in Kindergartens for the Ages 3 and 6

Danışman: Güner Mutaf

Çağla Doğan. 2001. 

Çevreci ve Sürdürülebilir Tasarım Bilgisinin Ürün Tasarımı Sürecine Entegre Edilmesi

Integration of Ecological and Sustainable Design Knowledge into Product Design Process

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Mehmet Yetkin. 2001. 

Türk Kullanıcılarına İlişkin Cep Telefonu Kullanımının İncelenmesi

An Analysis of Mobile Phone Usage with Respect to Turkish Users

Danışman: Mehmet Asatekin

2000

Arif Engin Özver. 2000. 

Türk İmalat Sanayiinde Ürün Yeniliğinin Dinamikleri: Bir Elektrikli Ev Eşyaları Firması Örnek Olay Çalışması

Dynamics of Product Innovation in the Turkish Manufacturing Industry: The Case of a Medium-Sized Electrical Home Appliance Company

Danışman: Gülay Hasdoğan, Özlem Er

1999

Esra Demirel. 1999. 

Kayseri Mutfaklarında Yemek Hazırlığına İlişkin Kullanıcı İhtiyaçlarının Analizi ve Değerlendirilmesi

An Analysis and Evaluation of User Needs for Food Preparation in Kayseri Kitchens

Danışman: Güner Mutaf