2017

Yasemin DÖNMEZ. 2017.

Etkileşim için Motivasyon: Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimi üzerine bir Araştırma

Motivations for Interaction: A Study on Child-Robotic Toy Interaction

Danışmanlar: Naz A.G.Z. Börekçi (METU), Mathieu Gielen (TuDelft)

Mert TOSUN. 2017.

Çöp Atmaya Yönelik Toplum Yanlısı Davranışları Teşvik Eden Tasarım Müdahalesi Stratejileri

Strategies for Design Interventions that Promote Prosocial Behavior for Littering

Danışman: Gülşen Töre Yargın (METU)

2016

Çisem ÖZKUL. 2016. 

Ürün Sesi Algısının İçsel ve Dışsal Belirleyicileri: Ürün Renklerinin Bağlamsal bir Faktör olarak Ürün Seslerine olan Duyusal Yanıtlara Etkisi

Internal and External Determinants of Product Sound Perception Effect of Product Colour as a Contextual Factor on Affective Responses to Product Sounds

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi (METU)

2012

Gonca ONUŞLUEL. 2012.

Ürün Tecrübeleri ile ilgili İletişim için Sözlük

A Lexicon for Product Experience Related Communication

Danışmanlar: Owain Pedgley (METU), Elif Özcan Vieira (TuDelft)

Tirza Johanna Maria FENNIS. 2012. 

Ürün Arayüzlerinde Hoşa Giden Dokunmanın Tasarım Amaçlı Araştırılması ve Uygulanması: Bang & Olufsen TV Uzaktan Kumandası Örneği

Exploring and Implementing Pleasant Touch in the Interface of Products for Design Purposes: The Case of a Bang & Olufsen Remote Control

Danışmanlar: Bahar Şener-Pedgley (METU), Marieke Sonneveld (TuDelft)

Nur FINDIK. 2012. 

Deneyim Örnekleme Araçlarının Tasarım Eğitiminde Kullanımı ve Öğrenci Deneyimlerinin Raporlanması

Design of Experience Sampling Tools for Reporting Student Experience in Design Education

Danışmanlar: Bahar Şener-Pedgley (METU), Gert Pasman (TuDelft)

Aernout KRUITHOFF. 2012. 

Araba Yolcusu Aktivitelerinin Fizyoloji ve Konfor Üzerine Duygusal Etkileri: Ampirik bir Çalışma

Emotional Effects of Car Passenger Activities on Physiology and Comfort: An Empirical Study

Danışmanlar: Owain Pedgley (METU), Valentjin Visch (TuDelft)

Floris Van Der MAREL. 2012.

Yararlılık Yaklaşımından Esinlenerek Ürün Etkisi Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi: Philips Chulha Üzerine Bir Vaka Çalışması

Developing an Impact Evaluation Framework for Product Designers Inspired by the Capability Approach: A Case Study on the Philips Chulha

Danışmanlar: Figen Işık (METU), David Keyson (TuDelft)

2011

Wouter MIDDENDORF. 2011.

Algısal İkna Tasarımı: Dönüşüm Merkezli İnternet Sitesi Tasarımında Görsel Elemanların İkna Ediciliğini Kullanmak

Designing Perceptual Persuasion: Development of a Design Tool that Enables Designers to Use the Persuasiveness of Visual Elements in Conversion Centered Website Design

Danışmanlar: Gülay Hasdoğan (METU), Huib de Ridder (TuDelft)

Aslı GÜNAY. 2011.

Ortak Kullanıma Açık Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi: Sosyal Bağlamın Etkisi

User Experience in Public Products: the Effects of Presence of Other People

Danışmanlar: Çiğdem Erbuğ (METU), Paul Hekkert (TuDelft)

Ezgi DİKDUR. 2011.

Kullanıcı-Ürün Etkileşiminde Fiziksel Acı

Physical Pain in User-Product Interaction

Danışmanlar: Owain Pedgley (METU), Marieke Sonneveld (TuDelft)

2010

Claire VERVIERS. 2010.

Ses Özelliklerinin Ürün Seslerinin Yol Açtığı Semantik Çağrışımlara Etkisi

The Influence of Sound Properties on the Semantic Associations of Product Sounds

Danışmanlar: Owain Pedgley (METU), Elif Özcan (TuDelft)

Aslı Deniz ÖZAKAR. 2010.

Bağlam Eşleştirme Çalışmalarında Çocukların Yaratıcılığından Faydalanma

Harnessing Children’s Creativity in Contextmapping Activities

Danışmanlar: Owain Pedgley (METU), Mathieu Gielen (TuDelft)

Ahmet BEKTEŞ. 2010. 

Batı Ev Mutfaklarında Yiyecek Atıklarını Azaltmak Üzerine Araştırma ve Ürün Tasarımı

Research and Product Design to Minimize Food Waste in Western Domestic Kitchens

Danışmanlar: Owain Pedgley (METU), David Keyson (TuDelft)

Alper KARADOĞANER. 2010. 

Etkileşimli Dijital Görevlerde Kullanılan Sanal Karakterin Duygusal Yüz İfadelerinin İnsanların Performansı Üzerindeki Etkisi

The Effect of Emotional Facial Expressions of a Virtual Character on People’s Performance for Interactive Digital Tasks

Danışmanlar: Refik Toksöz (METU), Valentijn Visch (TuDelft)