2023

Ayça Kınık. 2023.

Kullanıcı Araştırması Bulgularının Tasarım Süreci Çıktıları Yoluyla Aktarılması: Servis Otobüsü Sürücüleri Örneği

Communicating User Research Findings Through Design Artifacts: The Case Of Shuttle Bus Drivers

Danışman: Gülay Hasdoğan

Doğan Can Hatunoğlu. 2023.

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Dijital Ürün Geliştirme ve Kullanıcı Deneyimi Uygulamalarını Yeniden Düşünmek

Rethinking Digital Product Development and User Experience Practices in Industrial Design Education

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Kardelen Aysel. 2023.

Acemi Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Beceri Kazanımı ve Bilgi Aktarımı için Dersler Arası Destekleme

Cross-Course Alignment for Skill Acquisition and Knowledge Transfer in Novice Industrial Design Students

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Aslıhan Tokat. 2023.

Hayvanlara Daha İyi Bakmak için Teknoloji: Köpek Aktivite Takip Sistemleri ile İnsan Farkındalığını Artırma Boyutlarının Belirlenmesi

Technology for Better Animal Care: Identifying the Dimensions for Increase Caretakers' Awareness through Dog Activity Monitoring Systems

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Fatıma Betül Gürtekin. 2023.

Bedensel Deneyimlere Fenomenolojik Yaklaşım: Beceri İçeren Bir Pratik Olarak Kamera Kullanımı.

Phenomenological Approach to Bodily Experiences: Camera Operating as Skilled Practice.

Danışman: Fatma Korkut

Semih Danış. 2023.

Kullanıcı Deneyi̇mi̇ Araştırmasında Titizlik Ve Alakalılık: Kullanıcı Deneyimi Eki̇p ve Fi̇rma Pratiklerinin Uzaktan Araştırma Bağlamında İncelenmesi.

Rigour and Relevance in User Experience Research: Investigating the Practices of UX Teams and Firms in Remote Research Context.

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Efe Alpay. 2023.

Tasarım Malzemesi Olarak Ses Verisi: Çoklu Duyusal Ve Etkileşimli Bir Dönüşüm Süreci İle Kişisel Olarak Anlamli Verilerin Anlamli Nesnelere Dönüştürülmesi.

Sound Data as Design Material: A Multisensorial Transformation Process for Materializing Personally Meaningful Data into Meaningful Artifacts.

Danışman: Çağla Doğan

2022

Milad Hajiamiri. 2022.

Yaratıcı Pratikleri Yeniden Yorumlama ve Aktarma: Bir Pratik Kuramı Yaklaşımı

Recasting and Transmitting Creative Practices: A Practice Theory Approach

Danışman: Fatma Korkut

Itır Güngör Boncukçu. 2022.

Görev Yönetimi ve Paylaşımlı Liderlik için İşbirliği Araçlarıyla Endüstriyel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Ekip Çalışması Deneyimi ve Becerilerini Güçlendirmek.

Empowering Teamwork Experience and Skills in Industrial Design Studio Education through Collaborative Tools for Task Management and Shared Leadership.

Danışman: Çağla Doğan

2021

İrem Dilek. 2021.

Endüstriyel Tasarımcıların Gözünden Platforma Dayalı Tasarım İş Pratiğinde İşin Anlamlılığının İncelenmesi

Exploring the Meaning in Platform-Based Design Work from the Perspective of Industrial Designers.

Danışman: Pınar Kaygan

Dilruba Oğur Aydın. 2021.

Kullanıcı Eğilimlerine Yönelik Tasarım: Banyo Ortamında Su Etkinliği için Kişisel Bakım ve Hijyen Pratiklerinde Davranış Değişikliğini Teşvik Etmek Amacıyla Erken Tasarım Aşamalarının Desteklenmesi

Designing for User Intentions (DUI): Supporting Early Design Phases for Promoting Behavior Change in Personal Care and Hygiene Practices for Water Effectiveness in Bathroom Environment

Danışman: Çağla Doğan

Mehmet Erçin Okursoy. 2021.

Design Strategies for the Development of Home Use Medical Devices: A Study on CPAP Devices.

Evde Kullanılan Tıbbi Cihazlar İçin Tasarım Stratejileri: CPAP Cihazları Üzerine Bir Çalışma

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Başak Topal. 2021.

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Sunumların Zenginleştirilmesi İçin Karma Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı

Mixed Reality Technologies for Enriching Presentations in Industrial Design Education.

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Çiğdem Güneş. 2021.

Kokpit Tasarımında Algıya Dayalı Duygusal Niteliklerin Değerlendirilmesi İçin Bir Ölçek Önerisi

Developing A Measurement Scale for Evaluating Perceived Affective Qualities in Flight Deck Design

Danışman: Gülşen Töre Yargın

Emre Çağlar. 2021.

Tasarım Eğitiminde Dünya Kurgulama ile Geleceği Keşfetmek: Eylem Araştırması ile Kuramsal Model Oluşturulması ve Kullanımı

Designing (For) Story Worlds: Using Design Fiction and World Building in Design Education

Danışman: Gülay Hasdoğan

Ali Abdulrazaq Abbood Al Samarei. 2021.

Uzaktan Sosyal Temas: Uzun Mesafeler Arasında Fiziksel Etkileşimi İletebilmek için Bir Çerçeve

Remote Social Touch: A Framework to Communicate Physical Interaction Across Long Distances

Danışman: Bahar Şener Pedgley

Barış Derviş. 2021.

Ürün Malzemelerini Çözümleme: Repertuar Çizelgesi Tekniği ile Duyu-tutumsal Haritaların Geliştirilmesi

Construing Product Materials: Developing Senso-attitudinal Maps Through Repertory Grid Technique

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

2020

Alper Karadoğaner. 2020.

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Ürün Geliştirme Sürecini Desteklemek İçin Tasarım Temsil Aracı Olarak Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Araştırılması

Exploring Augmented Reality Technology as a Design Representation Tool for Enhancing the Product Development Process in Industrial Design Education

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Nur Nagihan Tuna Çengel. 2020.

Nesnelerin İnterneti için Tasarımda Bir Fikir Geliştirme Yöntemi: Sensör Verisi ile Nesne Personaları Yaratmak

An Ideation Method in Design for IoT: Creating Object Personas via Sensor Data

Danışman: Gülay Hasdoğan

Ümit Bayırlı. 2020.

Ürün Tasarımı Eğitiminde Kurgusal Tasarımın Farzetme Senaryolarını Kullanan Fikir Geliştirme Aracı: Bir Karma Yöntem Araştırması

The Fictionation Idea Generation Tool for Product Design Utilizing What-If Scenarios of Design Fiction: A Mixed Method Study

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Ethem Hürsu Öke. 2020.

Yeni Nesil Elektronik Müzik Enstrümanları için Tasarım: Etkileşim, Kullanıcı Deneyimi ve Canlı Performansı Geliştirmeye Yönelik Stratejiler

Designing for New Generation Electronic Musical Instruments: Strategies to Improve Interaction, User Experience and Live Performance

Danışman: Prof. Dr. Owain Pedgley

Eş Danışman: Bahar Şener Pedgley

Ahsen Öztürk . 2020.

Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile Beşinci Sınıflar için Ortaklaşa Stem Etkinlikleri Geliştirme

Co-Developing Stem Activities through Design Thinking Approach for 5th Graders

Danışman: Fatma Korkut

Gizem Hediye Eren. 2020.

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kullanıcı Kaynaklı Video İçeriği ve Canlandırma ile Bildik Olmayan Problem Alanlarının Keşfedilmesi

Exploring Unfamiliar Problem Domains through Online User-Generated Video Content and Role-Playing in Industrial Design Education

Danışman: Fatma Korkut

Hande Işık Tosun. 2020.

Afrikanın Düşük Gelirli Toplulukları için Yenilikçi Ürün Geliştirme Sürecinde Çokuluslu Bir Şirketteki İnsan-Odaklı Tasarımcının Rolü

The Role of Human Centered Designer in A Multinational Company through Innovative Product Development for African BoP Communities

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

2019

Keziban Gülen Özdemir. 2019.

Tasarım İşbirliklerinde Motivasyonu Tetikleyen Faktörler

Factors Triggering Motivation for Design Collaborations

Danışman: Pınar Kaygan

Selin Gürdere Akdur. 2019.

Türkiye'deki Toplumsal Tasarım Uygulamaları: Katılım ve İşbirliğine Dair Eleştirel Bir Analiz

Socially Oriented Design Practices in Turkey: A Critical Analysis of Participation and Collaboration

Danışman: Harun Kaygan

Ezgi Ozan Avcı. 2019.

Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıların Tasarım Sürecinde Sürdürülebilirlik için Etkin Kılınması

People's Empowerment in Design Process through Product Personalization for Sustainability

Danışman: Çağla Doğan

2018

Sedef Süner. 2018.

Tanımlama, Önceliklendirme, Gözlemleme: Erken Tasarım Aşamalarını Çocuk Odaklı Perspektiflerle Bilgilendiren Bir Araştırma Modeli

Elicitation, Prioritization, Observation: A Research Model to Inform the Early Design Phases with Child-Centred Perspectives

Danışman: Çiğdem Erbuğ

2017

Aslı Günay. 2017.

Mobil Sağlık Teknolojilerinin Entegrasyonu ile Olumlu Hamilelik Deneyiminin Kavramsallaştırılması

Conceptualization of Positive Pregnancy Experience with the Integration of Mobile Health Technologies

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Yekta Bakırlıoğlu. 2017.

Ürün/Parça Ömrünün Uzatılması için Açık Tasarım: Küçük Mutfak Aletlerine Odaklanarak Birlikte Tasarım Yoluyla Araştırma

Open Design for Product / Part Longevity: Research through Co-designing with a focus on Small Kitchen Appliances

Danışman: Çağla Doğan

Alkın Korkmaz. 2017.

Naylon Telli Akustik Gitarlarda İcra Edilebilirlik için Tasarım

Design for Performability in Nylon Strung Acoustic Guitars

Danışman: Owain Pedgley

Damla Özer. 2017.

Tek Kullanımlık Kullan-At Ürünler Üzerinden Sürdürülebilirlik ve Tüketim İncelemesi

An Inquiry on Sustainability and Consumption Through Single-Use Disposable Products

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

2016

Mehtap Öztürk Şengül. 2016

3 Boyutlu Fiziksel ve Dijital Modellemenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde 3 Boyutlu Form Yaratmaya Entegrasyonu

Integrating 3D Physical and Digital Modeling into 3D Form Creation in Industrial Design Education

Danışman: Gülay Hasdoğan

2015

Renk Dimli Oraklıbel. 2015.

Hayat Tarzı Temsilleri Olarak Ürün Reklamları: Türkiye'de 1980-2012 Arasında Televizyonda Yayımlanan Beyaz Eşya ve Otomobil Reklamları Üzerine Bir Çalışma

Product Commercials as Lifestyle Representations: A Study on White Goods and Automobile Commercials in Turkey Between 1980-2012

Danışman: Gülay Hasdoğan

Aykut Coşkun. 2015.

Çevreci Davranışları Teşvik Eden Ürünlerin Tasarımını Bilgilendirmek için Kullanıcı Çeşitliğinin İrdelenmesi ve Tasarımcılara Aktarılması

Exploring and Communicating User Diversity to Inform the Design of Products Promoting Sustainable Behaviors

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Javad Khalaj. 2015.

Semantik Devamsızlıklar: Tasarımcıların Ürün İfadelerini Kullanıcıların Ürün İzlenimlerine karşı İncelenmesi

Semantic Discontinuities: Investigating Designers' Product Expressions versus Users' Product Impressions

Danışman: Owain Pedgley

2013

Senem Turhan. 2013.

Lisans Düzeyinde Ürün Tasarımında Bir Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM) ve Öğrenci Katılımı

Experience Reflection Modelling (ERM) as a Generative Research Method with a Focus on Student Engagement in Product Design at Undergraduate Level

Danışman: Çağla Doğan

Gülhis Zeynep Karapars. 2013.

Cep Telefonlarında Uzun Vadeli Kullanıcı Deneyiminin Modellenmesi

Modelling Long Term User Experience for Mobile Phones

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Barış Yazıcı. 2013.

Türkiye'deki Otomotiv Endüstrisinde Çalışan Firma İçi Endüstriyel Tasarımcıların Rolü

The Role of In-House Automotive Designers in the Automotive Industry in Turkey

Danışman: Gülay Hasdoğan

Armağan Kuru. 2013.

Kişisel Bilgi Sistemlerinin Kullanıcı Deneyiminin İncelenmesi

Exploration of User Experience of Personal Informatics Systems

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Gülşen Töre Yargın. 2013.

Kullanıcı Araştırmasının Tasarım Sürecine Etkili Bir Şekilde İletimine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi

Developing a Model for Effective Communication of User Research Findings to the Design Process

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Saadet Akbay Yenigül. 2013.

Renk Algısının Çoklu Tutumsal Yaklaşımları: Repertuar Çizelgesi Tekniği ile On Bir Temel Rengin Yorumlanması

Multi-Attitudinal Approaches of Colour Perception: An Exploratory Study on Construing Basic Colours by Repertory Grid Technique

Danışman: Naz A.G.Z. Börekçi

Sultan Kaygın Sel. 2013.

Tüketici Elektroniği Ürünlerinde Endüstriyel Tasarım ve Kitlesel Özelleştirme

Industrial Design and the Mass Customization of Electronic Consumer Goods

Danışman: Owain Pedgley

2011

Aydın Öztoprak. 2011.

Ev Ortamlarında Kullanıcı Araştırmaları Veri Toplama Çalışmalarını Desteklemek için Bir Yöntem

A Method for Supporting Data Collection in User Research Studies at Domestic Environments

Danışman: Çiğdem Erbuğ

Gülçin Cankız Elibol. 2011.

Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi

Assessment of Novelty and Distinctive Character in Industrial Design Protection in Turkey

Danışman: Fatma Korkut

Eş Danışman: Gülay Hasdoğan

Ali Emre Berkman. 2011.

Ürün Kullanılabilirliği Testlerinde Bireysel Farklılıklara Dayalı Bir Örneklemleme Yöntemi

A Sampling Methodology for Usability Testing of Consumer Products Considering Individual Differences

Danışman: Çiğdem Erbuğ