Yaz Stajları

Son Güncelleme:
22/03/2024 - 15:13

ID 390 ÜRETİM STAJI

ID390 Yaz Stajı Formu

Yaz Stajı Sigorta Formu (Sağlık Hizmeti Alan)

Yaz Stajı Sigorta Formu (Sağlık Hizmeti Almayan)

ID390 Yaz Stajı Değerlendirme Formu

ID390 Üretim Stajı Rapor Formatı

Dilekçe

A) Staj Süresi: Dört hafta (20 iş günüdür) 

B) Staj Yeri: Üretim stajı yurt içinde veya yurt dışında bölüm staj koordinatörlüğünce de uygunluk verilen üretim yerlerinde yapılabilir. Öğrencilere staj yeri başvuruları sırasında çok disiplinli veya disiplinlerarası ekip çalışmalarının yapıldığı üretim firmalarına yönelmeleri önerilir.

Öğrenciler istemeleri halinde Staj yükümlülüklerini iki farklı iş yerinde de yerine getirebilirler.

C) Staj Zamanı, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Üretim Stajı Bahar Dönemi final sınavlarının bitimi ile Güz Dönemi derslerinin başlangıç günü arasındaki tatil döneminde yapılır. 7.yarı yılını tamamlamış ancak tamamlanmamış bir stajı olan öğrencilerin bölüm başkanlığı onayı ile Güz ve Bahar Dönemleri arasında yer alan tatil döneminde de stajlarını yapmaları kabul edilebilir.

Stajlarının başlangıç ve bitiş tarihleri öğrenci ve staj yapılan kurum/kuruluş tarafından ortak belirlenir ve staj süresi hesaplanırken resmi tatiller bu süreye dahil edilmez. Staj yerinde Cumartesi günleri de iş günü ise bu durumun Staj Formu üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri iş günü olmak zorundadır. 

Stajlarının iki farklı işyerinde yapılması durumunda sigorta işlemleri kapsamında giriş çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için ilk bölüm staj bitiş günü ile ikinci bölüm staj başlangıç günleri arasında en az bir iş günü boşluk bırakılması gerekmektedir.

D) Kapsamı: İkinci sınıftan üçüncü̈ sınıfa geçen öğrenciler ile üst sınıfta olup bu staj yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler.

E) Amaç: ID390 Üretim Stajı ile öğrencilerin endüstriyel tasarım kapsamındaki ürünlerin üretildiği kurum veya kuruluşlara ait üretim tesislerinde hammadde/yarı mamul madde girişinden başlanarak tüm üretim ve montaj süreçlerini gözlemleyerek deneyim ve bilgi kazanması ve üretim süreçlerinin tasarım sürecine etkileri hakkında farkındalık oluşturması amaçlanır.

F) Süreç:

 1. Öğrenciler staj yapacakları iş yerini/yerlerini belirleyerek staj koordinatörüne bildirmelidir. Staj yeri önerisi uygun bulunduğunda ID390 Yaz Stajı Formu öğrenci tarafından doldurulmalı ve staj yapılacak firmaya da onaylatıldıktan sonra staj koordinatörüne teslim edilmelidir. Staj yeri önerisinin uygun görülmemesi halinde aynı yöntemle yeni bir staj yeri belirlenmelidir. (İlgili formlara https://id.metu.edu.tr/tr/yaz-stajlari adresinden ulaşılabilir)

 2. Staj yapacak öğrencilerin staj başlangıç tarihinden en geç 15 gün önce sigortalılık hallerini beyan ettikleri Yaz Stajı Sigorta Formunu doldurduktan sonra Fakülte Öğrenci İşleri Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. ID390 Yaz Stajı Formu onaylanmamış öğrencilerin Sigorta Formu teslim alınmaz ve sigorta işlemi yapılmaz. Bu belgenin tesliminden sonra öğrencinin staj yapacağı yer ve tarihler Fakülte Öğrenci İşleri Ofisi tarafından Rektörlüğün ilgili birimine bildirilerek öğrencinin sigorta işlemleri başlatılmaktadır. Öğrenci staj başlangıç gününde e-devlet üzerinden işe giriş bildirgesinin kontrolünü yapmalıdır.

 3. Staj kapsamında öğrencilerin üretim süreçlerini detaylı olarak raporlarına yansıtmaları ve ilgili kurumun da onayını almaları gerekir. Bu nedenle, staj yapılan yerlerde yetkililerle iletişim halinde olunması, kritik alınması, alınan görüş ve önerilerin de rapora yansıtılması beklenir. Bu kapsamda öğrencilere staj süresince ilgilerini aşağıdaki konularda yoğunlaştırmaları önerilir.

  1. Kuruluşun tanımı, 

  2. Hammadde –yarı mamul madde depolama,

  3. Üretim organizasyonu,

  4. Üretim ve montaj hatları,

  5. Mamul madde depolama ve benzeri konular,

  6. Süreçte alınan görev, sorumluluk ve projeler

  7. Tasarım süreçlerinin üretim sürecine yansımaları ile ilgili gözlemler

 1. Öğrenciler staj sürecinde izin kullanamaz. Sağlık sorunları nedeni ile rapor alınması durumunda öğrenci raporunu staj yapılan kurumun yanı sıra Staj Koordinatörüne de bildirmeli ve raporun son gününden sonraki ilk iş günü stajına devam etmeli ve gerekli süreyi tamamlamalıdır. Rapor süresi staj süresine dahil edilmez.

 2. Stajını tamamlayan öğrencinin değerlendirmesi staj süresince kendilerinden sorumlu kurum yetkilisi tarafından ID390 Yaz Stajı Değerlendirme Formu doldurularak yapılır ve değerlendirme formu Staj Koordinatörüne basılı ya da dijital olarak teslim edilir. 

Değerlendirme formunun ıslak imzalı orijinal kopyası teslim edilecekse kapalı zarf içinde posta yolu ile ya da elden öğrenci ile Staj Koordinatörüne teslim edilmelidir.

Değerlendirme formu eposta yolu ile dijital olarak teslim edilecekse form staj yapılan firmaya / kuruluşa ait resmi bir eposta hesabından Staj Komitesinin ilgili üyesine PDF formatında ve imzalı olarak gönderilmelidir.

Değerlendirme formunun posta yolu ile ya da eposta olarak gönderilmesi durumunda öğrencilere formun Staj Koordinatörüne ulaşma durumunu kontrol etmeleri önerilir.

 1. Öğrenciler yaptıkları staja ilişkin raporlarını ID390 Staj Rapor Formatına göre hazırlar ve stajı takip eden dönemin başında (ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar) ODTUclass üzerinden pdf formatında dijital olarak teslim ederler. 

Staj rapor formatına bölüm internet sitesinin staj bölümünden erişilebilir. (İlgili formlara https://id.metu.edu.tr/tr/yaz-stajlari adresinden ulaşılabilir)

 1. Değerlendirme sırasında nerede, ne zaman yapıldığı belirlenemeyen ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi doldurulmayan stajlar dikkate alınmaz.

 2. Staj komitesi tarafından yapılan değerlendirmede staj raporunun Staj Rapor Formatında yer alan başlıkları karşılayacak bilgi içermemesi durumunda öğrencilerden raporlarında revizyon yapmaları ya da ilan edilecek günlerde yaptıkları stajla ilgili bir seminer vermeleri istenir. Öğrenci istenen revizyonları yapmadığı ya da seminer vermediği durumda rapor değerlendirmeye alınmaz.

 3. Raporu değerlendirmeye alınmayanlar ile çalışmaları yeterli bulunmayan öğrenciler stajlarını tekrar ederler. Bu durumda eski işyerinde staj yapma zorunluluğu aranmaz.